Language of document :

Tožba, vložena 28. julija 2006 - Pantalis proti Komisiji

(Zadeva F-88/06)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Ioannis Pantalis (Bruselj, Belgija) (Zastopnika: N. Korogiannakis in N. Keramidas)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanje (OPI), z dne 18. aprila 2006 v delu, ki zadeva: a) implicirano zavrnitev OPI, da glede preživljanja otroka, ki je v izmenjajočem varstvu in vzgoji, tožečo stranko primerno obravnava v skladu s kadrovskimi predpisi, b); zavrnitev OPI, da v skladu s kadrovskimi predpisi nakaže potne stroške otroka do kraja izvora tožeče stranke

naložitev naknadnega nakazila navedenih zneskov skupaj z obrestmi;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, ki izmenjajoče skrbi za varstvo in vzgojo otroka, katerega mati je tudi uradnica Evropskih skupnosti, je ob povratku v Bruselj po tem, ko je za nekaj časa bila premeščena izven Evrope, zahtevala, da se ji plačajo otroški dodatek in drugi družinski prejemki, ki pripadajo otroku. Uradnik, ki je obravnaval spis, je zahteval predložitev izjave o strinjanju bivših zakoncev o spremembi pravic tožeče stranke v originalu. Ker je ta izjava bila predložena le po elektronski pošti, uprava zahtevkom tožeče stranke ni ugodila.

V utemeljitev svoje tožbe se tožeča stranka sklicuje na kršitev člena 67 Kadrovskih predpisov in člen 7 in 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, kot jih razlaga sodna praksa. Še zlasti ocenjuje, da pristojnost za presojo uprave ni omejena in da mora spoštovati načeli dobre uprave in sorazmernosti. Poleg tega morajo biti dokumenti, s katerimi se izkazuje upravičenost zahtevka, neposredno povezani z zahtevanim plačilom in jih morajo določati določbe, ki se uporabijo, ali pa morajo biti absolutno nujni za določitev zneska, ki naj se plača.

____________