Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 24. augustā - Lohiniva pret Komisiju

(lieta F-98/06)

Tiesvedības valoda - somu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Risto Lohiniva, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - V. Teperi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2006. gada 30. maija lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība;

atzīt, ka prasītājam joprojām ir tiesības pārskaitīt uz Somiju 35 % no algas neto summas, kam piemērojams valsts korekcijas koeficients, sākot ar 2006. gada 16. janvāri;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs pārskaitīja uz savu izcelsmes valsti Somiju algas daļu, kurai atbilstoši agrākās redakcijas Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. pantam piemērots koeficients. Ierēdņu apmaiņas programmas ietvaros starp Komisiju un dalībvalstīm, viņš tika pārcelts uz Somiju uz laikposmu no 2004. līdz 2005. gadam. Šajā laikposmā Komisija viņam pārskaitīja visu algas summu, piemērojot pārcelšanas koeficientu. 2006. gada janvārī, viņam atgriežoties Briselē, prasītājam tika atteikta iespēja atsākt algas daļas pārskaitīšanu uz Somiju, kā viņš to bija darījis pirms pārcelšanas. Šajā ziņā administrācija uzsver, ka iepriekš minētā tiesību norma tika grozīta pēc jaunu Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā un ka prasītājs neatbilda nosacījumiem, ko paredz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 17. panta 2. punkta a) apakšpunkts, lai turpinātu saņemt šo labumu.

Savā prasībā prasītājs apgalvo, ka, tā kā viņam bija pārskaitīšanas tiesības gan pārcelšanas uz Somiju laikā, gan pirms tam, viņa gadījumam piemērojami Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 17. panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumi.

____________