Language of document :

Beroep ingesteld op 24 augustus 2006 - Risto Lohiniva / Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak F-98/06)

Procestaal: Fins

Partijen

Verzoekende partij: Risto Lohiniva (Brussel, België) (vertegenwoordiger: V. Teperi, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) van 30 mei 2006 tot afwijzing van de door verzoeker ingediende klacht;

te oordelen dat klager nog steeds het recht heeft 35 % van zijn netto salaris, bedrag zoals aangepast door de overmakingscoëfficiënt per land, naar Finland over te maken, te rekenen vanaf 16 januari 2006;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker maakte een deel van zijn salaris, welk deel overeenkomstig artikel 17 van bijlage VII bij het oude Statuut is aangepast met behulp van een coëfficiënt, naar zijn land van oorsprong, Finland, over. In het kader van een programma voor uitwisseling van ambtenaren tussen de Commissie en de lidstaten was hij in de jaren 2004 en 2005 overgeplaatst naar Finland. Gedurende deze periode maakte de Commissie zijn volledige salaris, vermeerderd door toepassing van de overmakingscoëfficiënt, over naar Finland. Bij zijn terugkeer naar Brussel in januari 2006 werd hem niet de mogelijkheid toegekend, naar Finland het deel van zijn salaris over te maken dat hij voor zijn overplaatsing naar dat land overmaakte. Dienaangaande betoogt de administratie dat die bepaling naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe statuut is gewijzigd en dat verzoeker niet voldoet aan de in artikel 17, lid 2, sub a, van bijlage XIII bij het Statuut neergelegde voorwaarde voor instandhouding van dit recht.

In zijn beroep betoogt verzoeker dat zijn situatie onder de in artikel 17, lid 2, sub a, van bijlage XIII bij het Statuut valt, daar hij zowel tijdens als voorafgaand aan zijn overplaatsing naar Finland onder de overmakingsregeling viel.

____________