Language of document :

Žaloba podaná dne 6. července 2006 - Irsko v. Rada Evropské unie, Evropský parlament

(Věc C-301/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Irsko (zástupci: D. O´Hagan, zmocněnec, E. Fitzsimons, SC, D. Barniville BL)

Žalovaní: Rada Evropské unie, Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES1, jelikož nebyla přijata na náležitém právním základě;

uložit Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Irsko tvrdí, že výběr článku 95 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "ES") jako právního základu pro směrnici 2006/24/ES (dále jen "směrnice") je zásadně nesprávný. Irsko dále tvrdí, že ani článek 95 ES, ani žádné jiné ustanovení ES nemůže být náležitým právním základem pro směrnici. Irsko zejména tvrdí, že jediným nebo, podpůrně, hlavním nebo převládajícím účelem směrnice je zjednodušit vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů včetně terorismu. Irsko tudíž tvrdí, že jediným možným právním základem pro opatření obsažená v této směrnici je hlava VI Smlouvy o Evropské unii (dále je "EU"), konkrétně článek 30, čl. 31 odst. 1 písm. c) a čl. 34 odst. 2 písm. b).

Na podporu svých tvrzení Irsko uvedlo, že posouzení bodů odůvodnění a základních ustanovení směrnice nesporně prokazuje, že vycházet z článku 95 ES jako právního základu pro směrnici je zcela nevhodné a neobhajitelné. V tomto ohledu uvedlo, že směrnice je zjevně a jednoznačně směřována k boji proti závažným trestným činům. Irsko tudíž tvrdí, že to představuje hlavní nebo převládající účel směrnice a tudíž její jediný cíl.

To ukazuje, že opatření založená na článku 95 ES musí mít jako svá "těžiště" sbližování vnitrostátních právních předpisů za účelem získání přínosu z fungování vnitřního trhu. Ustanovení směrnice se týkají boje se závažnými trestnými činy a nejsou určena k nápravě nedostatků na vnitřním trhu.

I když byl nedostatek vyplývající z rozdílností vnitrostátních právních předpisů prosazován, nebyl schválen.

Podpůrně, i když, v rozporu se základním tvrzením Irska, směrnice má jako jeden ze svých cílů předcházení narušením nebo překážkám vnitřního trhu, Irsko tvrdí, že tento cíl musí být považován za zcela okrajový svou povahou k prokázanému hlavnímu nebo převládajícímu cíli boje proti zločinu.

____________

1 - Úř. věst. L 105, s. 54