Language of document : ECLI:EU:C:2005:728

Kohtuasi C‑14/04

Abdelkader Dellas jt

versus

Premier ministre ja Ministre des Affaires sociales,

du Travail et de la Solidarité

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa))

Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiiv 93/104/EÜ – Tööaja mõiste – Ulatus – Siseriiklik õigus, mis kehtestab eelkõige iganädalase tööaja maksimaalsele pikkusele töötaja jaoks soodsama ülempiiri – Tööaja pikkuse kindlaksmääramine teatavates sotsiaalasutustes – Valveaeg, mis nõuab töötajate pidevat töökohal viibimist – Ajavahemikud, mil sellisel kutsealal töötavatel töötajatel ei ole aktiivset tegevust – Siseriiklik korraldus, mis näeb ette tööl viibimise aja diferentseeritud arvestuse vastavalt töö pingelisusele

Kohtuotsuse kokkuvõte

1.        Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiiv 93/104, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte – Tööaeg – Mõiste – Teatavate sotsiaal‑ ja tervishoiuasutuste töötajad – Siseriiklik korraldus, mis näeb ette tasakaalustava mehhanismi aktiivse tegevuseta perioodidele – Lubamatus

(Nõukogu direktiiv 93/104)

2.        Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiiv 93/104, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte – Soodsamad siseriiklikud õigus‑ ja haldusnormid – Direktiivile vastavuse järgimiseks kohaldatavad künnised või ülemmäärad

(Nõukogu direktiiv 93/104, artikkel 15)

1.        Direktiivi 93/104, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte, tuleb tõlgendada selliselt, et direktiiviga on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, mis töötajate füüsilist kohalolekut vajavates sotsiaal- ja tervishoiuasutustes töötavate töötajate valveaja osas sätestavad tegeliku tööaja arvutamiseks seadusega ette nähtud tööajaga samaväärse korra, mis näeb ette kokkulepitud koefitsientidega tasakaalustava mehhanismi aktiivse tegevuseta perioodidele valveaja jooksul, samas kui direktiivis töötajate turvalisuse ja tervise tõhusaks kaitseks sätestatud miinimumnõuded ei ole tervikuna tagatud.

Direktiivi 93/104 tähenduses selle ajavahemiku määratlemine tööajana, mille jooksul töötaja viibib oma töökohal, ei saa tõepoolest sõltuda asjakohase töötaja tegevuse pingelisusest, vaid lähtub üksnes kohustusest olla tööandja käsutuses.

(vt punktid 58, 63 ja resolutiivosa)

2.        Direktiivi 93/104, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte, artikkel 15 lubab sõnaselgelt kohaldada või kehtestada töötajate turvalisuse ja tervise kaitseks soodsamaid siseriiklikke õigus‑ ja haldusnorme. Kui siseriiklik õigus sätestab eelkõige maksimaalse iganädalase tööaja osas piirmäära, mis on töötajatele soodsam, võivad selles direktiivis ette nähtud kaitsvate normide järgimist tagavateks künnisteks või piirmääradeks olla vaid need, mis on sätestatud direktiivis.

(vt punktid 51, 63 ja resolutiivosa)