Language of document : ECLI:EU:C:2005:728

Lieta C‑14/04

Abdelkader Dellas u.c.

pret

Premier ministre un Ministre des Affaires sociales,

du Travail et de la Solidarité

[Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu]

Sociālā politika – Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība – Direktīva 93/104/EK – “Darba laika” jēdziens – Piemērojamība – Valsts tiesiskais regulējums, kurā it īpaši attiecībā uz nedēļas darba laika ilgumu noteikta darba ņēmējam izdevīgāka maksimālā robeža – Darba laika ilguma noteikšana atsevišķās sociālajās iestādēs – Dežūra, kuras laikā darba ņēmējam jāatrodas darba vietā – Laikposmi šādā dežūrā, kad darba ņēmējs neveic aktīvu darbību – Valsts diferencētais klātesamības stundu saskaitīšanas mehānisms atkarībā no darbības intensitātes

Sprieduma kopsavilkums

1.        Sociālā politika – Darbinieku (darba ņēmēju) drošības un veselības aizsardzība –Direktīva 93/104 par dažiem darba laika organizācijas aspektiem – Darba laiks – Jēdziens – Atsevišķu sociālo un medicīniski sociālo iestāžu darbinieki (darba ņēmēji) – Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēta atbilstības sistēma ar vērtēšanas mehānismu, lai ņemtu vērā bezdarbības periodus – Nepieņemamība

(Padomes Direktīva 93/104)

2.        Sociālā politika – Darbinieku (darba ņēmēju) drošības un veselības aizsardzība – Direktīva 93/104 par dažiem darba laika organizācijas aspektiem – Labvēlīgākas valsts tiesību normas – Maksimālā robeža, lai izvērtētu, vai ir izpildīti direktīvas noteikumi

(Padomes Direktīvas 93/104 15. pants)

1.        Direktīva 93/104 par dažiem darba laika organizācijas aspektiem ir interpretējama tādējādi, ka tā nepieļauj dalībvalsts tiesisko regulējumu, kurā attiecībā uz dežūrām, ko darbinieki (darba ņēmēji) veic atsevišķās sociālajās un medicīniski sociālajās iestādēs, kuru laikā viņiem ir fiziski jāatrodas darba vietā, faktiskā darba laika aprēķināšanai ir noteikta atbilstības sistēma, saskaņā ar kuru tiek piemērots vērtēšanas mehānisms ar iepriekš noteiktiem koeficientiem, lai ņemtu vērā bezdarbības periodus dežūras laikā, ja nav nodrošināta atbilstība šīs direktīvas noteiktajām minimālajām darbinieku (darba ņēmēju) drošības un veselības efektīvas aizsardzības prasībām.

Darba laika perioda, kad darbinieks (darba ņēmējs) atrodas savā darba vietā, klasificēšana par darba laiku Direktīvas 93/104 izpratnē nevar būt atkarīga darbinieka (darba ņēmēja) darbības intensitātes, bet izriet tikai no viņa pienākuma būt darba devēja rīcībā.

(sal. ar 58. un 63. punktu un rezolutīvo daļu)

2.        Direktīvas 93/104 par dažiem darba laika organizācijas aspektiem 15. pants skaidri atļauj vispārīgā veidā piemērot vai ieviest valsts normas, kas ir labvēlīgākas darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzībai. Ja valsts tiesībās ir noteikta darbiniekiem (darba ņēmējiem) labvēlīgāka maksimālā robeža, it īpaši attiecībā uz maksimālo nedēļas darba laiku, attiecīgās maksimālās robežas, lai izvērtētu, vai šajā direktīvā paredzētie aizsardzības noteikumi ir izpildīti, ir tikai un vienīgi direktīvā paredzētās.

(sal. ar 51. un 63. punktu un rezolutīvo daļu)