Language of document : ECLI:EU:C:2005:364

Věc C-543/03

Christine Dodl a Petra Oberhollenzer

v.

Tiroler Gebietskrankenkasse

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Innsbruck)

„Nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 – Rodinné dávky – Přídavek na výchovu – Nárok na dávky stejného druhu v členském státě zaměstnání a v členském státě bydliště“

Shrnutí rozsudku

1.        Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Právní úprava Společenství – Osobní působnost – Zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná ve smyslu nařízení č. 1408/71 – Pojem – Osoba pojištěná v rámci systému sociálního zabezpečení – Posouzení vnitrostátním soudem

(Nařízení Rady č. 1408/71, čl. 1 písm. a))

2.        Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Rodinné dávky – Pravidla Společenství o vyloučení souběhu – Článek 10 odst. 1 písm. a) nařízení č. 574/72 – Pracovník mající nárok na dávky pro svého rodinného příslušníka ve státě zaměstnání a ve státě bydliště – Použitelné právní předpisy – Právní předpisy členského státu zaměstnání

(Nařízení Rady č. 574/72, ve znění nařízení č. 410/2002, čl. 10 odst. 1 písm. a))

3.        Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Rodinné dávky – Pravidla Společenství o vyloučení souběhu – Článek 10 odst. 1 písm. b), i) nařízení č. 574/72 – Pracovník mající nárok na dávky ve státě zaměstnání pro dítě zakládající rovněž nárok na dávky v jiném členském státě, místě jeho bydliště a zaměstnání osoby, která o něj pečuje – Pozastavení nároku na dávky ve státě zaměstnání do výše částky dávek vyplácených státem bydliště

(Nařízení Rady č. 574/72, ve znění nařízení č. 410/2002, čl. 10 odst. 1 písm. b), i))

1.        Osoba je zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou ve smyslu nařízení č. 1408/71, pokud je pojištěna, a to i pro případ jedné pojistné události, na základě povinného nebo volitelného pojištění v rámci obecného nebo zvláštního systému sociálního zabezpečení uvedeného v čl. 1 písm. a) téhož nařízení, a to nezávisle na existenci pracovního poměru. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby provedl nezbytná ověření za účelem určení, zda jsou oprávnění pojištěni v rámci některého odvětví systému sociálního zabezpečení, a v důsledku toho spadají pod pojem „zaměstnaná osoba“ ve smyslu čl. 1 písm. a) tohoto nařízení.

(viz bod 34, výrok 1)

2.        Pokud právní předpisy členského státu zaměstnání a právní předpisy členského státu bydliště zaměstnané osoby přiznávají zaměstnané osobě pro stejného rodinného příslušníka a po stejnou dobu nároky na rodinné dávky, je členským státem příslušným pro výplatu uvedených dávek v zásadě podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1408/71, ve znění pozměněném a aktualizovaném nařízením č. 410/2002, členský stát zaměstnání.

(viz bod 64, výrok 2)

3.        Bez ohledu na ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1408/71, ve znění pozměněném a aktualizovaném nařízením č. 410/2002, pokud osoba pečující o děti, zvláště manžel či manželka nebo druh či družka zaměstnané osoby, vykonává výdělečnou činnost v členském státě bydliště, musí být rodinné dávky vypláceny tímto členským státem podle čl. 10 odst. 1 písm. b), i) téhož nařízení, bez ohledu na přímého příjemce těchto dávek určeného právními předpisy uvedeného státu. V tomto případě se výplata rodinných dávek členským státem zaměstnání pozastavuje do výše částky rodinných dávek stanovené právními předpisy členského státu bydliště.

(viz bod 64, výrok 2)