Language of document : ECLI:EU:C:2005:364

Sag C-543/03

Christine Dodl et Petra Oberhollenzer

mod

Tiroler Gebietskrankenkasse

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Innsbruck)

»Forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 – familieydelser – børnepasningsydelse – ret til ydelser af samme art i beskæftigelsesmedlemsstaten og i bopælsmedlemsstaten«

Sammendrag af dom

1.        Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende – fællesskabsbestemmelser – personkreds – arbejdstager i forordning nr. 1408/71’s forstand – begreb – person forsikret gennem en social sikringsordning – den nationale rets vurdering

[Rådets forordning nr. 1408/71, art. 1, litra a)]

2.        Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende – familieydelser – Fællesskabets antikumulationsregler – artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning nr. 574/72 – arbejdstager, der er berettiget til ydelser for et familiemedlem i beskæftigelsesmedlemsstaten og i bopælsmedlemsstaten – relevant lovgivning – beskæftigelsesmedlemsstatens lovgivning

[Rådets forordning nr. 574/72, som ændret ved forordning nr. 410/2002, art. 10, stk. 1, litra a)]

3.                 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende – familieydelser – Fællesskabets antikumulationsregler – artikel 10, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning nr. 574/72 – arbejdstager, der er berettiget til ydelser i beskæftigelsesstaten for et barn, der tillige giver ret til ydelser i en anden medlemsstat, hvor den, der tager sig af barnet, har bopæl og beskæftigelse – suspension af retten til ydelser i beskæftigelsesstaten med et beløb svarende til de ydelser, som udbetales af bopælsstaten

[Rådets forordning nr. 574/72, som ændret ved forordning nr. 410/2002, art. 10, stk. 1, litra b), nr. i)]

1.        En person har status som arbejdstager i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordning nr. 1408/71, såfremt den pågældende er forsikret, eventuelt blot mod en enkelt risiko, i henhold til en tvungen eller frivillig forsikring som led i en almindelig eller særlig social sikringsordning som omhandlet i samme forordnings artikel 1, litra a), uanset om der består et arbejdsforhold. Det påhviler den nationale ret at udøve den nødvendige kontrol med henblik på at fastslå, hvorvidt de ydelsesberettigede er omfattet af en gren af en socialsikringsordning og følgelig henhører under begrebet »arbejdstager« som omhandlet i denne forordnings artikel 1, litra a).

(jf. præmis 34 og domskonkl. 1)

2.        Når både lovgivningen i beskæftigelsesmedlemsstaten og lovgivningen i en arbejdstagers bopælsmedlemsstat giver ret til familieydelser til det samme familiemedlem og for den samme periode, er den medlemsstat, som skal erlægge disse ydelser, i princippet i medfør af artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning nr. 1408/71, som ændret og ajourført ved forordning nr. 410/2002, beskæftigelsesmedlemsstaten.

(jf. præmis 64 og domskonkl. 2)

3.        Når en person, som tager sig af børn, herunder særlig en arbejdstagers ægtefælle eller samlever, udøver erhvervsmæssig beskæftigelse i bopælsmedlemsstaten, skal familieydelserne – uanset bestemmelsen i artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning nr. 1408/71, som ændret og ajourført ved forordning nr. 410/2002 – i henhold til samme forordnings artikel 10, stk. 1, litra b), nr. i), erlægges af denne medlemsstat, uanset hvem der ifølge denne stats lovgivning er direkte berettiget til disse ydelser. I dette tilfælde suspenderes beskæftigelsesmedlemsstatens udbetaling af familieydelserne med et beløb svarende til familieydelserne i henhold til bopælsmedlemsstatens lovgivning.

(jf. præmis 64 og domskonkl. 2)