Language of document : ECLI:EU:C:2005:364

Lieta C‑543/03

Christine Dodl un Petra Oberhollenzer

pret

Tiroler Gebietskrankenkasse

(Oberlandesgericht Innsbruck lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Regula (EEK) Nr. 1408/71 un Regula (EEK) Nr. 574/72 – Ģimenes pabalsti – Bērna kopšanas pabalsts – Tiesības uz viena veida pabalstiem nodarbinātības dalībvalstī un dzīvesvietas dalībvalstī

Sprieduma kopsavilkums

1.        Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Kopienu tiesiskais regulējums — Piemērojamība personām — Darba ņēmējs Regulas Nr. 1408/71 nozīmē — Jēdziens — Persona, kura ir apdrošināta saskaņā ar kādu sociālā nodrošinājuma sistēmu — Valsts tiesas vērtējums

(Padomes Regulas Nr. 1408/71 1. panta a) punkts)

2.        Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Ģimenes pabalsti — Kopienas noteikumi pabalstu pārklāšanās novēršanai — Regulas Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Darba ņēmējs, kam ir tiesības uz pabalstiem par savas ģimenes locekli nodarbinātības valstī un dzīvesvietas valstī — Piemērojamie tiesību akti — Nodarbinātības dalībvalsts tiesību akti

(Padomes Regulas Nr. 574/72, ko groza Regula Nr. 410/2002, 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

3.        Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Ģimenes pabalsti — Kopienas noteikumi pabalstu pārklāšanās novēršanai — Regulas Nr. 574/72 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa — Darba ņēmējs, kam ir tiesības uz pabalstiem nodarbinātības valstī par bērnu, par kuru piešķir pabalstu arī citā dalībvalstī, kas ir bērna dzīvesvietas valsts un viņa aizbildņa nodarbinātības valsts — Tiesību uz pabalstiem apturēšana nodarbinātības valstī attiecībā uz pabalsta summu, ko paredz dzīvesvietas valsts tiesību akti

(Padomes Regulas Nr. 574/72, ko groza Regula Nr. 410/2002, 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa)

1.        Personai ir “darba ņēmēja” statuss Regulas Nr. 1408/71 nozīmē, ja tā ir apdrošināta, kaut arī tikai pret vienu riska veidu, atbilstoši obligātajai vai brīvprātīgajai apdrošināšanai vispārējā vai īpašā sociālā nodrošinājuma sistēmā, kas minēta šīs pašas regulas 1. panta a) punktā, un tas nav atkarīgs no darba tiesisko attiecību pastāvēšanas. Valsts tiesai ir jāveic vajadzīgās pārbaudes, lai noteiktu, vai uz personām, kurām ir šādas tiesības, ir attiekusies kāda no sociālā nodrošinājuma sistēmām un vai tādējādi uz tām attiecās “darba ņēmēja” jēdziens šīs regulas 1. panta a) punkta nozīmē.

(sal. ar 34. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Ja nodarbinātības dalībvalsts tiesību akti un darbinieka dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti atzīst tā tiesības uz ģimenes pabalstu par to pašu ģimenes locekli vienādā laikposmā, tad nodarbinātības dalībvalsts principā ir kompetenta izmaksāt minēto pabalstu saskaņā ar 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu Regulā Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr. 1408/71, redakcijā, kas grozīta un atjaunināta ar Regulu Nr. 410/2002.

(sal. ar 64. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.        Neskatoties uz Regulas Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr. 1408/71, redakcijā, kas grozīta un atjaunināta ar Regulu Nr. 410/2002, ja persona, kuras aizbildnībā ir bērns – it īpaši šīs darba ņēmējas laulātais vai dzīvesbiedrs, – veic profesionālo darbību dzīvesvietas dalībvalstī, šai dalībvalstij ģimenes pabalsts ir jāizmaksā, piemērojot 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu Regulā Nr. 574/72, neatkarīgi no tā, kura persona tieši saņem minētās valsts tiesību aktos noteikto pabalstu. Šajā gadījumā ģimenes pabalsta izmaksa neattiecas uz ģimenes pabalsta summu, ko paredz dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti.

(sal. ar 64. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)