Language of document : ECLI:EU:C:2005:364

Vec C‑543/03

Christine Dodl a Petra Oberhollenzer

proti

Tiroler Gebietskrankenkasse

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberlandesgericht Innsbruck)

„Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 – Rodinné dávky – Príspevok na výchovu – Nárok na dávky podobnej povahy v štáte zamestnania a v štáte bydliska“

Abstrakt rozsudku

1.        Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Spoločenstva – Osobná pôsobnosť – Pracovník v zmysle nariadenia č. 1408/71 – Pojem – Osoba poistená v systéme sociálneho zabezpečenia – Posúdenie vnútroštátnym súdom

[Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 1 písm. a)]

2.        Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Protisúbehové pravidlá Spoločenstva – Článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 574/72 – Pracovník majúci nárok na dávky pre člena svojej rodiny v štáte zamestnania a štáte bydliska – Uplatniteľná právna úprava – Právne predpisy štátu zamestnania

[Nariadenie Rady č. 574/72, zmenené a doplnené nariadením č. 410/2002, článok 10 ods. 1 písm. a)]

3.        Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Protisúbehové pravidlá Spoločenstva – Článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia č. 574/72 – Pracovník majúci nárok na dávky na dieťa v štáte zamestnania, ktorému tiež vzniká nárok na dávky v inom členskom štáte, v mieste svojho bydliska a v mieste zamestnania osoby, ktorá ho má v starostlivosti – Pozastavenie nároku na rodinné dávky v štáte zamestnania až do výšky dávok vyplácaných štátom bydliska

[Nariadenie Rady č. 574/72, zmenené a doplnené nariadením č. 410/2002, článok 10 ods. 1 písm. b) a písm. i) ]

1.        Určitá osoba má postavenie zamestnanca v zmysle nariadenia č. 1408/71, ak je poistená, hoci len pre prípad jednej nepredvídanej udalosti, z dôvodu povinného alebo voliteľného systému sociálneho zabezpečenia uvedeného v článku 1 písm. a) tohto nariadenia, a to nezávisle od existencie pracovného pomeru. Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil skutočnosti potrebné na určenie toho, či oprávnení sú poistení v určitej časti systému sociálneho zabezpečenia a či sa v dôsledku toho na nich vzťahuje pojem „zamestnanca“ v zmysle článku 1 písm. a) tohto nariadenia.

(pozri bod 34, bod 1 výroku)

2.        V prípade, keď tak právne predpisy štátu zamestnania, ako aj právne predpisy štátu bydliska zamestnanca priznávajú zamestnancovi nárok na rodinné dávky za toho istého člena jeho rodiny a na to isté obdobie, členským štátom príslušným pre vyplácanie týchto dávok je na základe článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71 v znení zmien a aktualizácií vykonaných nariadením č. 410/2002, v zásade štát zamestnania.

(pozri bod 64, bod 2 výroku)

3.        Napriek článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71 v znení zmien a aktualizácií vykonaných nariadením č. 410/2002, ak osoba starajúca sa o dieťa, najmä manžel alebo druh zamestnanca, vykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte bydliska, na základe článku 10 ods. 1 písm. b) bodu i) tohto nariadenia musí rodinné dávky vyplácať tento členský štát bez ohľadu na to, kto je priamym poberateľom týchto dávok podľa právnych predpisov tohto štátu. V tomto prípade sa vyplácanie rodinných dávok členským štátom zamestnania pozastaví do výšky rodinných dávok poskytovaných podľa právnych predpisov členského štátu bydliska.

(pozri bod 64, bod 2 výroku)