Language of document :

Sag anlagt den 18. juli 2006 - Tsirimokos mod Europa-Parlamentet

(Sag F-76/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat J. Choucroun)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2005, som blev stadfæstet den 19. april 2006.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som har været tjenestemand ved Europa-Parlamentet siden den 1. maj 1981, indgav den 7. september 2005 en ansøgning om halvtidsbeskæftigelse som forberedelse til sin pensionering i henhold til vedtægtens artikel 55a og artikel 4 i bilag IVa til vedtægten. Ved beregningen af den procentdel af grundlønnen, sagsøgeren var berettiget til, tog administrationen ikke hensyn til de pensionsgivende tjenesteår, han havde erhvervet, inden han blev ansat af Europa-Parlamentet.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig tre anbringender:

-    for det første tilsidesættelse af artikel 2 i vedtægtens bilag VIII.

-    for det andet tilsidesættelse af omsorgspligten.

-    for det tredje tilsidesættelse af forpligtelsen til at beskytte den berettigede forventning.

____________