Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2006 r. - Tsirimokos przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-76/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luksemburg) (Przedstawiciel: J. Choucroun, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2005 r., potwierdzonej decyzją z dnia 19 kwietnia 2006 r.;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, mający status urzędnika Parlamentu Europejskiego od dnia 1 maja 1981 r., złożył w dniu 7 września 2005 r., na podstawie art. 55 a regulaminu pracowniczego i art. 4 załącznika IV a do tego regulaminu, wniosek o pracę na pół etatu jako przygotowanie do przejścia na emeryturę. W obliczeniu procentu wynagrodzenia podstawowego przysługującego skarżącemu organ administracyjny nie uwzględnił okresów składkowych, które skarżący ukończył przed zatrudnieniem w Parlamencie.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi trzy zarzuty:

- pierwszy: naruszenie art. 2 załącznika VIII do regulaminu'

- drugi: naruszenie obowiązku starannego działania;

- trzeci: naruszenie obowiązku ochrony uzasadnionych oczekiwań.

____________