Language of document :

Žaloba podaná 18. júla 2006 - Tsirimokos/Európsky parlament

(Vec F-76/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: J. Choucroun, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu vydané 25. októbra 2005, opäť vydané 19. apríla 2006,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Európskeho parlamentu v postavení úradníka od 1. mája 1981, podal 7. septembra 2005 žiadosť o prácu na polovičný úväzok ako prípravu na dôchodok na základe článku 55a a článku 4 prílohy IVa služobného poriadku. Pri výpočte percenta základného platu, na ktorý mal žalobca nárok, nevzala administratíva do úvahy odpracované roky, ktoré žalobca nadobudol pred prijatím do zamestnania v Európskom parlamente.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody založené:

prvý dôvod, na porušení článku 2 prílohy VIII služobného poriadku,

druhý dôvod, na porušení povinnosti starostlivosti,

tretí dôvod, na porušení povinnosti ochrany legitímnej dôvery.

____________