Language of document :

Talan väckt den 18 juli 2006 - Ioannis Tsirimokos mot Europaparlamentet

(Mål F-76/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ioannis Tsirimokos (Sennigerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten J. Choucroun)

Svarande: Europaparlamentet

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 25 oktober 2005, som upprepades i beslut av den 19 april 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid Europaparlamentet sedan den 1 maj 1981 begärde den 7 september 2005 att få gå ned på halvtid som en förberedelse inför pensionen med stöd av artikel 55 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4 i bilaga IV a till tjänsteföreskrifterna. Administrationen har vid beräkningen av den procentdel av grundlönen som sökanden har rätt till inte beaktat de tjänsteår som sökanden arbetat innan han rekryterades av Europaparlamentet.

Sökanden anför tre grunder till stöd för sin talan. De är följande:

- För det första att artikel 2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts,

- För det andra att omsorgsplikten har åsidosatts, och

- För det tredje att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts.

____________