Language of document :

Sag anlagt den 20. juli 2006 - Suhadolnik mod Domstolen

(Sag F-78/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Simona Suhadolnik (Howald, Luxembourg) (ved avocats S. Rodrigues, A. Jaume og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Domstolen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af Domstolens ansættelsesmyndigheds trufne afgørelse om afslag på sagsøgerens klage.

Annullation af afgørelsen om fastansættelse af 22. juli 2005, for så vidt som sagsøgerens lønklasse herved fastsættes i henhold til artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII og sagsøgerens løntrin i henhold til den nye affattelse af vedtægtens artikel 32.

Sagsøgeren omklassificeres til lønklasse C*3 eller, i det mindste, til lønklasse C*2 samt til det løntrin, svarende til hendes uddannelse og faglige erfaring, hun ville være blevet indplaceret på, hvis hun var blevet udnævnt før den 1. maj 2004, og dette med tilbagevirkende kraft fra den dag, hun indtrådte i tjenesten.

Domstolen tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte tab (morarenter, forringede karrieremuligheder, pensionsrettigheder m.v.).

Domstolen tilpligtes at betale morarenter fra dommens afsigelse.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved ansættelsesmyndighedens afgørelse af 22. juli 2005 blev sagsøgeren, som havde bestået den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/C/9/03 med henblik på oprettelse af en reserveliste af cypriotiske, tjekkiske, estiske, ungarske, litauiske, lettiske, maltesiske, polske, slovenske og slovakiske sekretærer (C5 /C4), udnævnt til fastansat tjenestemand ved De Europæiske Fællesskaber og indplaceret i lønklasse C*1, løntrin 1.

Sagsøgeren har i stævningen anfægtet den indplacering, hun blev tildelt, og har anfægtet dels artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII, som ansættelsesmyndigheden har anvendt ved fastsættelsen af hendes lønklasse, dels den nye affattelse af vedtægtens artikel 32, som ansættelsesmyndigheden har anvendt ved fastsættelsen af hendes løntrin.

Sagsøgeren har hvad angår indplaceringen i lønklasse principalt anført, at artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII, som regulerer situationen for de tjenestemænd, der er opført på en liste over egnede ansøgere, ikke finder anvendelse på beståede ansøgere fra en udvælgelsesprøve, idet disse ikke kan anses for at være tjenestemænd.

Sagsøgeren har subsidiært fremført en ulovlighedsindsigelse for så vidt angår artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII, navnlig med den begrundelse, at bestemmelsen er i strid med: i) princippet om forbud mod forskelsbehandling, ii) princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed, iii) principperne om beskyttelse af den berettigede forventning og om retssikkerhed, iv) proportionalitetsprincippet, v) princippet om god forvaltningsskik og om omsorgspligt, vi) vedtægtens artikel 31, vii) vedtægtens artikel 10.

Sagsøgeren er hvad angår indplaceringen på løntrin af den opfattelse, at ansættelsesmyndigheden har tilsidesat hendes berettigede forventning om at blive tildelt en anciennitetsforbedring på grund af hendes faglige erfaring i medfør af den affattelse af vedtægtens artikel 32, som var gældende før den 1. maj 2004.

____________