Language of document :

Kanne 20.7.2006 - Suhadolnik v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-78/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Simona Suhadolnik (Howald, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuimen nimittävän viranomaisen se päätös on kumottava, jolla kantajan valitus hylättiin

vakinaistamispäätös, joka tehtiin 22.7.2005, on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan palkkaluokka henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja hänen palkkatasonsa henkilöstösääntöjen 32 artiklan uuden version mukaisesti

kantajan palkkaluokka on määritettävä uudelleen siten, että hänen palkkaluokkansa on C*3 tai ainakin C*2, ja myös hänen palkkatasonsa on määriteltävä uudelleen siten, että se vastaa hänen koulutustaan ja työkokemustaan, mikä hänelle olisi myönnetty jos hänet olisi nimitetty virkaan ennen 1.5.2004; uudelleen määrittely on tehtävä taannehtivasti siitä päivästä alkaen, kun hän aloitti tehtävissään

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut vahinko (viivästyskorkoja, kantajan uraan aiheutunut vahinko, eläkeoikeudet jne.)

vastaaja on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoja, jotka on laskettava asiassa tehtävän päätöksen päiväyksestä alkaen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nimittävän viranomaisen 22.7.2005 tekemällä päätöksellä kantaja, joka on läpäissyt varallaololuettelon laatimiseksi konekirjoittajien (C 5/C 4), jotka ovat Kyproksen, Tšekin, Viron, Unkarin, Liettuan, Latvian, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisia, palvelukseen ottamista varten järjestetyn avoimen kilpailun EPSO/C/9/03,1 nimitettiin Euroopan yhteisöjen virkamieheksi ja hänen palkkaluokakseen määriteltiin C*1, taso 1.

Kantaja riitauttaa kanteessaan hänen palkkaluokkansa määrittelyn ja syyttää yhtäältä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohtaa, jota nimittävä viranomainen käytti perustana hänen palkkaluokkansa määrittelemisessä, ja toisaalta henkilöstösääntöjen 32 artiklan uutta versiota, jota nimittävä viranomainen käytti perustana hänen palkkatasonsa määrittelemisessä.

Palkkaluokan määrittelemisen osalta kantaja väittää ensisijaisesti, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohtaa, jolla säädellään varallaololuetteloon merkittyjen virkamiesten asemaa, ei sovelleta kilpailun läpäisseisiin virkamiehiin, koska näitä viimeksi mainittuja ei voida pitää virkamiehinä.

Toissijaisesti kantaja esittää väitteen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan lainvastaisuudesta, muun muassa koska tällä säännöksellä loukataan syrjintäkiellon periaatetta, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta, perustellun luottamuksen ja oikeusvarmuuden periaatteita, suhteellisuusperiaatetta ja hyvän hallinnon periaatetta, laiminlyödään huolellisuusvelvollisuutta ja rikotaan henkilöstösääntöjen 31 ja 10 artiklaa.

Palkkatason määrittelemisen osalta kantaja katsoo, että nimittävä viranomainen loukkasi kantajan perusteltua luottamusta siihen, että hänellä on oikeus hänen työkokemuksensa hyvittämiseen palkkatasossa henkilöstösääntöjen 32 artiklan, sellaisena kuin sitä sovellettiin 1.5.2004 asti, mukaisesti.

____________

1 - EUVL C 120, 22.5.2003, s. 30.