Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 20. jūlijā - Suhadolnik pret Tiesu

(lieta F-78/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Simona Suhadolnik, Howald (Luksemburga) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Jaume un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa

Prasītājas prasījumi:

atcelt Tiesas iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība;

atcelt 2005. gada 22. jūlija lēmumu par iecelšanu, ciktāl tajā prasītājas pakāpe noteikta saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu un līmenis - saskaņā ar Civildienesta noteikumu 32. panta jauno redakciju;

pārklasificēt prasītāju C 3 pakāpē vai vismaz C 2 pakāpē, kā arī līmenī, kas atbilst viņas izglītībai un profesionālajai pieredzei un kas viņai būtu noteikts, ja viņa būtu iecelta pirms 2004. gada 1. maija, ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz dienu, kad viņa stājās amatā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājai nodarīto kaitējumu (nokavējuma procentus, kaitējumu karjerai, pensijas tiesības u.c.);

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus sākot no dienas, kad pieņemts apstrīdētais lēmums;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar iecēlējinstitūcijas 2005. gada 22. jūlija lēmumu prasītāja, veiksmīgā kandidāte atklātajā konkursā EPSO/C/9/03, lai veidotu rezervi turpmākai mašīnrakstītāju (C 5/C 4) iecelšanai amatā, kas ir Kipras, Čehijas, Igaunijas, Ungārijas, Lietuvas, Latvijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pilsoņi 1, tika iecelta par Eiropas Kopienu štata ierēdni un klasificēta C 1 pakāpē, 1. līmenī.

Prasībā prasītāja iebilst pret šādu viņas klasifikāciju un apstrīd, pirmkārt, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu, uz kuru iecēlējinstitūcija ir pamatojusies, nosakot viņas pakāpi, un, otrkārt, Civildienesta noteikumu 32. panta jauno redakciju, uz kuru iecēlējinstitūcija ir balstījusies, nosakot viņas līmeni.

Attiecībā uz klasifikāciju pakāpē prasītāja pamatā norāda, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu, kas reglamentē piemēroto kandidātu sarakstā iekļautu ierēdņu statusu, nevar attiecināt uz veiksmīgiem konkursa kandidātiem, jo viņus nevar uzskatīt par ierēdņiem.

Pakārtoti prasītāja izvirza iebildi par Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkta prettiesiskumu, it īpaši pamatojoties uz to, ka ar šo normu ir pārkāpts: 1) nediskriminācijas princips; 2) darba ņēmēju brīvas pārvietošanās princips; 3) tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principi; 4) samērīguma princips; 5) labas pārvaldības princips un pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses; 6) Civildienesta noteikumu 31. pants; 7) Civildienesta noteikumu 10. pants.

Attiecībā uz līmeņa klasifikāciju prasītāja uzskata, ka iecēlējinstitūcija nav ievērojusi tiesisko paļāvību, kas viņai bija saistībā ar augstāka līmeņa noteikšanu viņas profesionālās pieredzes dēļ, piemērojot Civildienesta noteikumu 32. panta redakciju, kas bija piemērojama līdz 2004. gada 1. maijam.

____________

1 - OV C 120, 22.05.2003., 30. lpp.