Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2006 r. - Suhadolnik przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-78/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Simona Suhadolnik (Howald, Luksemburg) (Przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Jaume i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego Trybunału Sprawiedliwości oddalającej zażalenie skarżącej;

uchylenie decyzji o powołaniu na czas nieokreślony z dnia 22 lipca 2005 r. w zakresie w jakim dokonuje ona zaszeregowania skarżącej w oparciu o art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego i zaklasyfikowania jej na stopień w oparciu o nowe brzmienie art. 32 regulaminu pracowniczego;

ponowne zaszeregowanie skarżącej do grupy C*3 lub przynajmniej do grupy C*2 oraz zaklasyfikowanie na stopień odpowiadający jej wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu, który zostałby jej przyznany gdyby powołano ją przez dniem 1 maja 2004 r., wszystko to ze skutkiem wstecznym od dnia rozpoczęcia służby;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej odszkodowania za poniesioną szkodę (odsetki za zwłokę, utrudnienie kariery, uprawnienia emerytalne, itd.);

zasądzenie od pozwanej odsetek za zwłokę począwszy od decyzji, która ma być wydana;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzją organu powołującego z dnia 22 lipca 2005 r. skarżąca, laureat otwartego konkursu EPSO/C/9/03 mającego na celu stworzenie rezerw dla potrzeb zatrudnienia asystentów biurowych i asystentów (C5/C4) cypryjskiego, czeskiego, estońskiego, węgierskiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, polskiego, słoweńskiego i słowackiego obywatelstwa1 powołana została na czas nieokreślony na stanowisko urzędnika Wspólnot Europejskich i zaszeregowana w grupie C*1, stopień 1.

W swej skardze skarżącą kwestionuje swe zaszeregowanie i podważa zarówno art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, na którym organ powołujący się oparł dokonując jej zaszeregowania jak i nowe brzmienie art. 32 regulaminu pracowniczego, na którym organ ten oparł się przy klasyfikowaniu jej na stopień.

Jeżeli chodzi o zaszeregowanie w grupie skarżąca podnosi przede wszystkim, że art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, regulujący sytuacje urzędników wpisanych na listę odpowiednich kandydatów, nie ma jej zdaniem zastosowania do laureatów konkursu, jako że ci ostatni nie mogą być uznani za urzędników.

Ewentualnie skarżąca podnosi zarzut niegodności z prawem art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z uwagi na naruszenie w szczególności i) zasady niedyskryminacji, ii) zasady swobodnego przepływu pracowników, iii) zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawnej, iv) zasady proporcjonalności, v) zasady dobrej administracji i obowiązku starannego działania, vi) art. 31 regulaminu pracowniczego, vii) art. 10 regulaminu pracowniczego.

Jeżeli chodzi o zaklasyfikowanie na stopień skarżąca uważa, że organ powołujący naruszył zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, zgodnie z którymi spodziewała się ona przyznania wyższego stopnia z uwagi na jej doświadczenie zawodowe w oparciu o brzmienie art. 32 regulaminu pracowniczego sprzed dnia 1 maja 2004 r.

____________

1 - Dz.U. Dz 120 z 22.5.2003 r., str. 30.