Language of document :

Žaloba podaná 20. júla 2006 - Suhadolnik/Súdny dvor Európskych spoločenstiev

(Vec F-78/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Simona Suhadolnik (Howald, Luxembursko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Súdneho dvora, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne,

zrušiť rozhodnutie o vymenovaní do stálej služby z 22. júla 2005 v rozsahu, v akom stanovuje zaradenie žalobkyne do platovej triedy uplatnením článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku a platového stupňa podľa poslednej verzie článku 32 služobného poriadku,

pristúpiť k preradeniu žalobkyne do platovej triedy C*3, alebo aspoň do platovej triedy C*2, ako aj do platového stupňa, ktorý zodpovedá jej vzdelaniu a odbornej praxi, ktorý by jej bol priznaný, ak by bola vymenovaná pred 1. májom 2004, a to so spätnou účinnosťou odo dňa vzniku služobného pomeru,

zaviazať žalovaného na náhradu škody, ktorú utrpela žalobkyňa (úroky z omeškania, ujma na služobnom postupe, práva na dôchodok atď.),

zaviazať žalovanú na platbu úrokov z omeškania od času, kedy bude prijaté rozhodnutie,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutím menovacieho orgánu z 22. júla 2005 bola žalobkyňa, úspešná kandidátka všeobecného výberového konania EPSO/C/9/03 za účelom vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačov stenotypistov (C5/C4) cyperskej, českej, estónskej, maďarskej, litovskej, lotyšskej, maltézskej, poľskej, slovinskej a slovenskej štátnej príslušnosti,1 vymenovaná za úradníka Európskych spoločenstiev v stálej službe a zaradená do platovej triedy C*1, platového stupňa 1.

Vo svojej žalobe žalobkyňa namieta zaradenie do platovej triedy, ktoré jej bolo udelené a spochybňuje na jednej strane článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, na ktorom menovací orgán založil svoje rozhodnutie s cieľom stanoviť jej zaradenie do platovej triedy, a na druhej strane poslednú verziu článku 32 služobného poriadku, na ktorom menovací orgán založil svoje rozhodnutie s cieľom stanoviť jej zaradenie do platového stupňa.

Pokiaľ ide o zaradenie do platovej triedy, žalobkyňa sa dovoláva hlavne toho, že článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý upravuje postavenie úradníkov zapísaných na zoznamoch úspešných kandidátov, sa neuplatňuje na úspešných kandidátov výberových konaní, keďže ich nemožno považovať za úradníkov.

Subsidiárne žalobkyňa uvádza námietku nezákonnosti článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku najmä z dôvodu, že toto ustanovenie porušuje: i) zásadu zákazu diskriminácie, ii) zásadu voľného pohybu pracovníkov, iii) zásady ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty, iv) zásadu primeranosti, v) zásadu riadnej správy a povinnosti starostlivosti, vi) článok 31 služobného poriadku, vii) článok 10 služobného poriadku.

Pokiaľ ide o zaradenie do platového stupňa, žalobkyňa sa domnieva, že menovací orgán porušil zásadu ochrany legitímnej dôvery, na základe ktorej mala prospech zo započítania v platovom stupni z dôvodu odbornej praxe pri uplatnení verzie článku 32 služobného poriadku uplatňovanej pred 1. májom 2004.

____________

1 - Ú.v. EÚ 120 z 22.5.2003, s. 30.