Language of document :

Sag anlagt den 24. juli 2006 - Caló mod Kommissionen

(Sag F-79/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af de af Generaldirektøren for GD Eurostat trufne afgørelser dels om omstrukturering af nævnte GD ved retsakter om forflyttelse af direktører, dels om afslag på sagsøgerens ansøgning om at blive placeret i en af de direktørstillinger, som er ledige eller som bliver ledige.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen, har, efter ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans at have anfægtet dels afgørelsen om at forflytte ham til en stilling som ledende konsulent i det generaldirektorat, hvor han er placeret 1, dels afgørelsen om at ikke at imødekomme hans ansøgning til en stilling som direktør i samme generaldirektorat 2, med nærværende søgsmål anfægtet Kommissionens afgørelser, som blev truffet i forbindelse med omstruktureringen af GD Eurostat, om ikke at imødekomme hans ansøgning til den stilling som direktør, der er omhandlet i stillingsopslag KOM/2006/164, og om at udnævne en anden ansøger i stillingen.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at der er sket tilsidesættelse af i) begrundelsespligten, ii) af vedtægtens artikel 27 og iii) af retningslinjerne for besættelse af stillinger i lønklasse A1 og A2, som Kommissionen godkendte den 18. september 1999, således som disse er præciseret og stadfæstet i det sammenfattende dokument om ledende tjenestemænd, som Kommissionen godkendte den 26. oktober 2004.

____________

1 - Sag T-118/04 (EUT C 118 af 30.4.2004, s. 47).

2 - Sag T-134/04 (EUT C 146 af 29.5.2004, s. 6).