Language of document :

24. juulil 2006 esitatud hagi - Caló versus komisjon

(Kohtuasi F-79/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada Eurostati peadirektoraadi peadirektori otsused, millega esiteks korraldati nimetatud peadirektoraadi töö direktorite ametikohti muutes ümber, ja teiseks jäeti rahuldamata hageja taotlus nimetada ta ühele direktori vabale või vabanevale ametikohale.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik, vaidlustab pärast Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus esiteks selle otsuse vaidlustamist, millega ta viidi üle tema teenistuskoha peadirektoraadi vanemnõustaja kohale1 ja teiseks selle otsuse vaidlustamist, millega lükati tagasi tema kandidatuur ühele direktori ametikohale samas peadirektoraadis2, käesolevas asjas kostja otsuseid, mis võeti Eurostati peadirektoraadi töö ümberkorraldamise raames ja millega jäeti rahuldamata tema kandidatuur direktori ametikohale, mida käsitleti vaba ametikoha teadaandes COM/2006/164 ja millega nimetati sellele ametikohale teine kandidaat.

Oma hagi toetuseks viitab hageja i) põhjendamiskohustuse, ii) personalieeskirjade artikli 27 ja iii) ametikohtadele A1 ja A2 nimetamise kordade, mille kostja kiitis 18. septembril 1999 heaks, täpsustatud ja kinnitatud ülevaatlikus dokumendis, mis käsitleb poliitikat kõrgema järgu ametnike suhtes, mille kostja kiitis 26. oktoobril 2004 heaks, rikkumisele.

____________

1 - Kohtuasi T-118/04 (ELT 118, 30.4.2004, lk 47).

2 - Kohtuasi T-134/04 (ELT C 146, 29.5.2004, lk 6).