Language of document :

Kanne 24.7.2006 - Caló v. komissio

(Asia F-79/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

tilastotoimiston pääosaston pääjohtajan ne päätökset on kumottava, jotka koskevat yhtäältä mainitun pääosaston uudelleenjärjestelyä päälliköiden asemapaikkojen siirtotoimenpiteiden avulla, ja toisaalta kantajan sen hakemuksen hylkäämistä, jossa kantaja pyysi, että hänet määrätään johonkin avoimena olevaan tai mahdollisesti avautuvaan päällikön virkaan

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on vastaajan palveluksessa oleva virkamies ja joka riitautettuaan ensin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa yhtäältä päätöksen, jolla hänet siirrettiin oman pääosastonsa pääasiallisen neuvonantajan tehtäviin1 ja toisaalta päätöksen, jolla hänen hakemuksensa samalla pääosastolla olevaan päällikön virkaan hylättiin,2 riitauttaa nyt vastaajan tilastotoimiston pääosaston uudelleenjärjestelyn yhteydessä tekemät päätökset, joilla hylättiin kantajan hakemus avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa COM/2006/164 tarkoitettuun päällikön virkaan ja nimitettiin tähän virkaan toinen hakija.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty ja että henkilöstösääntöjen 27 artiklaa ja palkkaluokkien A1 ja A2 virkojen täyttämistä koskevia käytännesääntöjä, jotka vastaaja hyväksyi 18.9.1999, sellaisena kuin niitä on täsmennetty ja sellaisena kuin ne on vahvistettu ylimmän johdon virkamiehiä koskevaa politiikkaa koskevassa yleiskatsauksellisessa asiakirjassa, jonka vastaaja hyväksyi 26.10.2004, on rikottu.

____________

1 - Asia T-118/04 (EUVL C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Asia T-134/04 (EUVL C 146, 29.5.2004, s. 6).