Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2006 r. - Caló przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-79/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giuseppe Caló (Luksemburg, Luksemburg) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Eurostat, dotyczących po pierwsze reorganizacji tej dyrekcji w drodze zmiany obowiązków jej dyrektorów i po drugie oddalenia wniosku skarżącego o powołanie go na jedno z wakujących lub być może w przyszłości wolnych stanowisk dyrektora;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący urzędnikiem Komisji, po zaskarżeniu przed Sądem Pierwszej Instancji po pierwsze decyzji powołującej go ponownie na stanowisko głównego doradcy w zatrudniającej go dyrekcji i po drugie decyzji odrzucającej jego kandydaturę na stanowisko dyrektora w tej samej dyrekcji kwestionuje w niniejszej sprawie decyzję Komisji wydaną w ramach reorganizacji Dyrekcji Generalnej Eurostat odrzucającą jego kandydaturę na stanowisko dyrektora objęte ogłoszeniem o wakacie COM/2006/164 i powołanie na to stanowisko innego kandydata.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi 1) naruszenie obowiązku uzasadnienia, 2) naruszenie art. 27 regulaminu pracowniczego, 3) naruszenie zasad dotyczących obsadzania stanowisk w grupach zaszeregowania A1 i A2 przyjętych przez pozwaną w dniu 18 września 1999 r., uzupełnionych i zatwierdzonych przez pozwaną w Dokumencie Poglądowym w przedmiocie polityki względem urzędników, przyjętym przez nią w dniu 26 października 2004 r.

____________