Language of document :

Tožba, vložena 24. julija 2006 - Caló proti Komisiji

(Zadeva F-79/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giuseppe Caló (Luxembourg, Luksemburg) (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost odločitev generalnega direktorja GD Eurostat, ki se nanašajo na, na eni strani, reorganizacijo navedenega GD z aktom o spremembi razporeditve direktorjev in na drugi strani, zavrnitev predloga tožeče stranke, da se jo razporedi na enega od delovnih mest direktorja, ki so prosta ali lahko postanejo prosta.

naložiti toženi stranki plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik tožene stranke, potem ko je pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti izpodbijala, na eni strani, odločbo da se jo prerazporedi na položaj glavnega svetovalca pri njegovem GD pri katerem je bila zaposlena1, in na drugi strani, odločbo o zavrnitvi njene kandidature za delovno mesto direktorja v istem GD2, sedaj izpodbija odločbe tožene stranke, sprejete v okviru reorganizacije GD Eurostat, s katero je bila zavrnjena njena kandidatura za delovno mesto direktorja, objavljenega z objavo prostega delovnega mesta COM/2006/164 in na to mesto imenovan drug kandidat.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja kršitev i) obveznosti obrazložitve, ii) člena 27 Kadrovskih predpisov in iii) pravil ravnanja za imenovanje uslužbencev v naziva A1 in A2, ki jih je tožena stranka odobrila 18. septembra 1999, kot so bila opredeljena in potrjena s pregledom o politiki glede uradnikov na višjih vodstvenih položajih, ki ga je tožena stranka potrdila 26. oktobra 2004.

____________

1 - Zadeva T-8/04 (UL C 8, 30.4.2004, str. 47).

2 - Zadeva T-134/04 (UL C 146, 9.5.004, str. 6).