Language of document :

Sag anlagt den 30. juli 2006 - Schell mod Kommissionen

(Sag F-83/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Arno Schell (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af listerne over tjenestemænd forfremmet i forfremmelsesårene 2004 og 2005, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført herpå, samt følgelig af alle akter, der dannede grundlag for disse afgørelser.

Subsidiært: Annullation af tildelingen af forfremmelsespoints i forbindelse med førnævnte forfremmelsesår for så vidt angår sagsøgeren.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig syv anbringender:

For det første tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45.

For det andet tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til nævnte artikel.

For det tredje tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling.

For det fjerde tilsidesættelse af Vejledning i bedømmelse og forfremmelse af tjenestemænd og af de efterfølgende vejledninger.

For det femte tilsidesættelse af princippet om forbud mod vilkårlig sagsbehandling og om magtmisbrug samt tilsidesættelse af begrundelsespligten.

For det sjette tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af reglen "patere legem quam ipse fecisti".

For det syvende tilsidesættelse af omsorgspligten.

____________