Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 30. jūlijā - Schell pret Komisiju

(lieta F-83/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Arno Schell, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt to ierēdņu sarakstus, kas paaugstināti amatā, īstenojot paaugstināšanu amatā 2004. un 2005. gadā, jo šie saraksti nesatur prasītāja vārdu, kā arī blakusprasījums - atcelt šo lēmumu sagatavošanas dokumentus;

pakārtoti - atcelt prioritātes punktu piešķiršanu minētajās paaugstināšanās amatā, ciktāl tas attiecas uz prasītāju;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs atsaucas uz šādiem septiņiem pamatiem:

- pirmkārt, Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpums;

- otrkārt, Vispārīgo noteikumu, ar ko īsteno Civildienesta noteikumu minēto pantu, pārkāpums;

- treškārt, nediskriminācijas principa pārkāpums;

- ceturtkārt, Administratīvās rokasgrāmatas "Ierēdņu novērtēšana un paaugstināšana amatā" un tai sekojošo rokasgrāmatu pārkāpums;

- piektkārt, patvaļīgas procedūras aizlieguma un pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma principa, kā arī pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums;

- sestkārt, tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principa, kā arī noteikuma "Patere legem quam ipse fecisti" pārkāpums;

- septītkārt, pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpums.

____________