Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2006 r. - Schell przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-83/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Arno Schell (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie list urzędników awansowanych w ramach postępowań w latach 2004 i 2005, w zakresie, w jakim nie zawierają one nazwiska skarżącego, jak również, w razie konieczności, aktów przygotowawczych;

ewentualnie stwierdzenie nieważności dystrybucji punktów awansu przyznanych w ramach wskazanych powyżej postępowań w zakresie dotyczącym skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi siedem zarzutów dotyczących:

- pierwszy: naruszenia art. 45 regulaminu pracowniczego;

- drugi: naruszenia ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego;

- trzeci: naruszenia zasady niedyskryminacji;

- czwarty: naruszenia instrukcji administracyjnej "Ocena i awans urzędników" oraz późniejszych instrukcji;

- piąty: naruszenia zakazu arbitralnego postępowania, nadużycia władzy oraz naruszenia obowiązku uzasadnienia;

- szósty: naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasady "patere legem quam psie fecisti"

- siódmy: naruszenia obowiązku starannego działania.

____________