Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2006 - Bellantone/Účtovný dvor

(Vec F-85/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gerardo Bellantone (Gerardo Bellantone) (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaný: Účtovný dvor

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho dvora audítorov z 30. marca 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu smerujúca k platbe náhrady za dodatočnú výpoveď, odchodného a diét,

zaviazať žalovaného na platbu i) 20 751,45 Eur z dôvodu dodatočnej výpovede, ii)39 247,74 Eur zodpovedajúcich odchodnému, na ktoré by žalobca mohol mať nárok, iii) 8 467,02 Eur za diéty,

zaviazať žalovaného na úroky z omeškania až do úhrady platby,

nariadiť opravu výroku v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ sa týka absencie akéhokoľvek výroku žalobcu, pokiaľ ide o hrozbu prípadného prepustenia žalovaným,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý dočasný zamestnanec Dvora audítorov zaradený do platovej triedy A*8, bol žalovaným vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe v platovej triede A*5 bez toho, aby bol vyžiadaný jeho predchádzajúci súhlas.

Vo svojej žalobe žalobca uvádza, že správanie žalovaného predstavuje porušenie zmluvných a mimozmluvných povinností. Dovoláva sa porušenia kódexu správania sa zamestnancov Dvora audítorov, porušenia článku 25 služobného poriadku, ako aj porušenia všeobecných zásad práva verejnej služby vzťahujúcich sa na riadnu správu, legitímnu dôveru a zachovanie nadobudnutých práv.

____________