Language of document :

Kanne 28.7.2006 - Vereecken v. komissio

(Asia F-86/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Vereecken (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Ensisijaisesti

nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, ja nimittävän viranomaisen kieltäytyminen merkitsemästä kantajaa palkkaluokkaan A*9 ylennettävien virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella, mikä ilmeni implisiittisesti 23.11.2005 päivätystä hallinnollisesta tiedonannosta nro 85/2005, sekä kantajan urakehityskertomukset vuosilta 2003 ja 2005, on kumottava

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava vaikutuksista, joita riidanalaisten päätösten kumoamisesta aiheutuu, erityisesti kantajan palkkaluokan määrittäminen uudelleen palkkaluokkaan A*9 taannehtivasti 1.3.2005 lähtien

toissijaisesti

vastaaja on velvoitettava myöntämään, että kantaja voidaan ylentää palkkaluokkaan A*9 hänen seuraavan ylentämisensä yhteydessä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan vahinko, joka kantajalle on aiheutunut siitä, että häntä ei ylennetty palkkaluokkaan A*9 1.3.2005 lähtien

vastaaja on velvoitettava korvaamaan henkinen kärsimys, joka kantajalle on aiheutunut siitä, ettei arviointikertomuksia laadittu vuosina 1997-1999 ja siitä, että arviointikertomus vuosina 1999-2001 ja urakehityskertomukset vuosina 2003 ja 2004 laadittiin myöhässä

joka tapauksessa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin ensimmäinen, kolmas ja neljäs kanneperuste, joihin on vedottu kanteessa F-17/06,1 jonka on nostanut sama kantaja.

____________

1 - EUVL C 96, 22.4.2006, s. 39.