Language of document :

Sag anlagt den 3. august 2006 - Manté mod Rådet

(Sag F-87/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og G. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af Rådets ansættelsesmyndighed trufne afgørelse af 22. august 2005 om afslag på at tildele sagsøgerne bosættelsespenge og om tilbagebetaling heraf.

Rådet tilpligtes som erstatning for sagsøgerens økonomiske tab at betale et beløb svarende til de bosættelsespenge, der er blevet tilbagesøgt på datoen for Rettens dom, med tillæg af den rentesats, der er gældende på denne dato.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren en symbolsk erstatning på 1 EUR for det ikke-økonomiske tab.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som kom til Bruxelles i 2004 i egenskab af udstationeret national ekspert ved Rådet, blev efterfølgende tjenestemand ved samme institution. Rådet traf efter at have udbetalt bosættelsespenge til ham afgørelse om, at han ikke var berettiget hertil og at disse skulle tilbagebetales.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført tre anbringender om:

for det første tilsidesættelse af hans ret til bosættelsespenge ifølge artikel 5, stk. 1, første afsnit, i vedtægtens bilag VII.

for det andet tilsidesættelse af den begrundelsespligt, som følger af vedtægtens artikel 20, stk. 2, og artikel 90, stk. 1.

for det tredje tilsidesættelse af betingelserne i vedtægtens artikel 85, stk. 1, for så vidt angår administrationens tilbagesøgning af bosættelsespengene.

____________