Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 3. augustā - Manté pret Padomi

(lieta F-87/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thierry Manté, Woluwe Saint Pierre (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes iecēlējinstitūcijas 2005. gada 22. augusta lēmumu, ar ko prasītājam atteikts piešķirt iekārtošanās pabalstu un prasīts to atmaksāt;

piespriest atbildētājai kā atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem samaksāt prasītājam summu, kas ir vienāda ar summām, kuras saistītas ar iekārtošanās pabalstu un kas būtu saņemtas Pirmās instances tiesas sprieduma dienā, kā arī procentus pēc likmēm, kuras ir spēkā minētajā dienā;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam simbolisku summu EUR 1 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ieradās Briselē 2004. gadā kā valsts eksperts, kas norīkots darbam Padomē, pēc tam kļuva par ierēdni tajā pašā iestādē. Minētā iestāde izmaksāja viņam iekārtošanās pabalstu, bet pēc tam nolēma, ka viņam uz šo pabalstu nav bijušas tiesības, un pieprasīja to atmaksāt.

Prasījumu pamatojumam prasītājs izvirza trīs pamatus:

pirmkārt, viņš norāda, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz iekārtošanās pabalstu, kuras izriet no Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta 1. punkta pirmās daļas;

otrkārt, viņš norāda, ka nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu; minētais pienākums izriet no Civildienesta noteikumu 20. panta 2. punkta un 90. panta 1. punkta;

treškārt, viņš norāda, ka ir pārkāpti nosacījumi, kas paredzēti Civildienesta noteikumu 85. panta 1. punktā attiecībā uz to, kā administrācija atgūst iekārtošanās pabalstu.

____________