Language of document :

Žaloba podaná 11. augusta 2006 - Nolin/Komisia

(Vec F-89/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Nolin (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie a formálny zámer generálneho riaditeľa Právneho servisu prijatých jednotlivo na základe článku 13 ods. 3 a článku 5 ods. 7 Všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku vydaných rozhodnutím Komisie z 23. decembra 2004 (DGE) neudeliť žalobcovi žiaden prioritný bod generálneho riaditeľstva (PPDG) v hodnotenom období 2005, tak ako bolo potvrdené a prijaté s konečnou platnosťou rozhodnutím Generálneho riaditeľa personálu a správy, prijatého podľa článku 10 ods. 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení, a ktorým sa zamieta podaná námietka 26. septembra 2005,

zrušiť rozhodnutie Generálneho riaditeľa personálu a správy, prijatého podľa článku 10 ods. 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení neudeliť žalobcovi žiaden osobitný prioritný bod, ktorý by uznal jeho prácu uskutočnenú v záujme inštitúcie (PPII) v hodnotenom období 2005,

zrušiť zoznam úradníkov, ktorým boli udelené PPII, zoznam zásluh úradníkov v platovej triede A*12 v hodnotenom období 2005 a zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy A*13 v tom istom hodnotenom období 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca najmä uvádza, že uplatnením DGE v hodnotenom období 2005 Komisia porušila zásadu právnej istoty a ochranu legitímnej dôvery, keďže tieto ustanovenia boli prijaté koncom decembra 2004.

Okrem iného žalobca tvrdí, že rozhodnutie neudeliť mu žiaden PPDG, aj keď získal vyššie hodnotenie v svojej platovej triede v svojej službe za obdobie od júla 2001 do decembra 2003, porušuje článok 45 služobného poriadku a DGE, ktoré vyžadujú, aby boli jediným kritériom určujúcim udelenie bodov zásluhy, a zahŕňa zjavne nesprávne posúdenie. Navyše sa žalobca domnieva, že keďže mu neboli udelené PPDG s cieľom kompenzovať zásluhy, Komisia sa dopustila zneužitia právomoci.

Ďalej žaloba uvádza, že rozhodnutie neudeliť mu žiaden PPDG je nezákonné, berúc do úvahy skutočnosť, že jeho kandidatúra na člena výberovej komisie výberového konania bola úspešná. Z toho vyplýva porušenie článku 45 služobného poriadku a zásady rovnosti zaobchádzania.

Napokon podľa žalobcu zoznamy uvedené v tretej zarážke vyššie musia byť tiež zrušené, a to na jednej strane z dôvodu vád napadnutých rozhodnutí a na druhej strane z dôvodu nezákonnosti niektorých článkov DGE. Totiž žalobca sa domnieva, že:

zakotvením udelenia PPI pre niektoré dodatočné úlohy vykonané v záujme inštitúcie, ktoré už boli zohľadnené počas hodnotenia a udelenia PPDG, článok 9 DGE porušuje článok 45 služobného poriadku ako aj zásadu, podľa ktorej majú úradníci právo na primerané vyhliadky na služobný postup, a zásadu rovnosti zaobchádzania,

zakotvením v hodnotenom období 2005 prioritných dočasných bodov založených výlučne na počte odpracovaných rokov v platovej triede, článok 13 ods. 3 DGE porušuje článok 45 služobného poriadku,

zakotvením priaznivejšieho zaobchádzania s úradníkmi generálnych riaditeľstiev alebo služieb vrátane členov kabinetov, článok 6 ods. 2 DGE porušuje článok 45 služobného poriadku ako aj zásadu, podľa ktorej majú úradníci právo na primerané vyhliadky na služobný postup, a zásadu rovnosti zaobchádzania.

____________