Language of document :

Tožba, vložena 11. avgusta 2006 - Nolin proti Komisiji

(Zadeva F-89/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Nolin (Bruselj, Belgija) (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi za nično odločba in formalna namera generalnega direktorja pravne službe, sprejeti na podlagi člena 13(3) in člena 5(7) splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov sprejetih z odločbo Komisije 23. decembra 2004 (SDI), s katerima se tožeči stranki ne dodeljuje nobene prednostne točke generalnega direktorata (PTGD) v ocenjevalnem obdobju 2005, kot so potrjene in dokončne z Odločbo generalnega direktorja za kadrovske zadeve in administracijo, sprejeto na podlagi člena 10(2) SDI in ki zavrača pravno sredstvo vloženo dne 26. septembra 2005;

naj se razglasi za nično odločbo generalnega direktorja za kadrovske zadeve in administracijo, sprejeta na podlagi člena 10(2) SDI, s katero se tožeči stranki ne podeljuje nobene posebne prednostne točke v ocenjevalnem obdobju 2005 za opravljeno delo v interesu institucije (PTII);

naj se razglasi za ničnega seznam uradnikov, katerim so bile podeljene PTII, seznam odlik uradnikov naziva A*12 za ocenjevalno obdobje 2005 in seznam uradnikov, ki so napredovali v naziv A*13 v istem obdobju;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V podporo svoji tožbi, tožeča stranka najprej navaja, da naj bi Komisija z uporabo SDI v ocenjevalnem obdobju 2005, kršila načelo pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo, ker so bile omenjena določila sprejeta konec decembra 2004.

Med drugim tožeča stranka zatrjuje, da odločba, ki ji ne podeljuje nobene PTGD, medtem ko je pridobila najvišjo oceno v svojem nazivu in za svoje delo v obdobju od julija 2001 do decembra 2003, krši člen 45 Kadrovskih predpisov in SDI na podlagi katerih se zahteva, da so zasluge odločilno merilo za njihovo podelitev in krši pooblastila za odločanje po prostem preudarku. Poleg tega tožeča stranka ocenjuje, da je Komisija, če prednostne točke generalnega direktorata niso podeljene kot nagrada za delovno uspešnost, zlorabila pooblastila.

Nato tožeča stranka navaja, da glede na dejstvo, da se je njegova kandidatura za člana natečajne komisije sprejela, je odločba, s katero se ji ne podeli nobene PTII, nezakonita. To naj bi pomenilo kršitev člena 5 Kadrovskih predpisov in načela enakega obravnavanja.

Končno, tožeča stranka meni, da se seznami, navedeni v tretji alineji zgoraj, morajo ravno tako razglasiti za nične, po eni strani, zaradi napak izpodbijanih odločb in po drugi strani zaradi nezakonitosti nekaterih določil SDI. Tožeča stranka namreč ocenjuje, da:

je člen 9 SDI v nasprotju s členom 45 Kadrovskih predpisov kakor tudi z načelom upravičenosti do kariere in enakega obravnavanja, ker predvideva dodelitev PTII za določene dodatne naloge opravljene v interesu institucije, ki pa so že bile upoštevane pri oceni in dodelitvi prednostnih točk generalnega direktorata;

je člen 13(3) SDI v nasprotju s členom 45 Kadrovskih predpisov, ker za napredovalno obdobje 2005 predvideva dodelitev prehodnih prednostnih točk samo na podlagi delovne dobe v nazivu;

je člen 6(2) SDI v nasprotju s členom 45 Kadrovskih predpisov kakor tudi z načelom upravičenosti do kariere in enakega obravnavanja, ker predvideva za uradnike generalnih direktoratov ali izvršilne službe vključno s člani kabineta, bolj ugodno obravnavanje.

____________