Language of document :

Talan väckt den 11 augusti 2006 - Nolin mot kommissionen

(Mål F-89/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Nolin (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara rättstjänstens generaldirektörs beslut och formella avsikt, grundade på artikel 13.3 respektive artikel 5.7 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna som antagits genom kommissionens beslut av den 23 december 2004 (nedan kallade de allmänna genomförandebestämmelserna), att inte tilldela sökanden några av generaldirektoriatets prioritetspoäng (nedan kallade prioritetspoängen) vid 2005 års befordringsomgång, såsom de bekräftades och blev definitiva genom beslut av generaldirektören för GD Personal och administration, som antogs i enlighet med artikel 10.2 i de allmänna genomförandebestämmelserna, om avslag på begäran om omprövning av den 26 september 2005,

ogiltigförklara det beslut som generaldirektören för GD Personal och administration antagit i enlighet med artikel 10.2 i de allmänna genomförandebestämmelserna om att inte tilldela sökanden någon särskild prioritetspoäng för arbete som utförts i institutionens intresse (nedan kallade särskilda prioritetspoäng) vid 2005 års befordringsomgång,

ogiltigförklara förteckningen över tjänstemän som har tilldelats särskilda prioritetspoäng, förteckningen över meriterade tjänstemän i grad A*12 i 2005 års befordringsomgång och förteckningen över tjänstemän som befordrats till grad A*13 i samma befordringsomgång,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör till stöd för sin talan först gällande att kommissionen, genom att tillämpa de allmänna genomförandebestämmelserna vid 2005 års befordringsomgång, har åsidosatt rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar, eftersom bestämmelserna antogs i slutet av december 2004.

Vidare gör sökanden gällande att beslutet att inte tilldela honom någon prioritetspoäng, trots att han för perioden juli 2001-december 2003 erhållit högst betyg av tjänstemän med samma grad inom samma avdelning, utgör ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och de allmänna genomförandebestämmelserna. Däri föreskrivs att meriter skall vara ett avgörande kriterium vid tilldelning av dessa poäng. Sökanden anser även att beslutet innehåller en uppenbart oriktig bedömning. Sökanden anser dessutom att kommissionen har gjort sig skyldig till maktmissbruk, eftersom prioritetspoängen inte har tilldelats för att belöna meriter.

Sökanden gör därefter gällande att beslutet att inte tilldela honom några särskilda prioritetspoäng är rättsstridigt, eftersom hans ansökan om att bli medlem i en jury för ett uttagningsprov godtagits. Det innebär att artikel 5 i tjänsteföreskrifterna och principen om likabehandling har åsidosatts.

Sökanden gör slutligen gällande att även de förteckningar som avses ovan i den tredje strecksatsen skall ogiltigförklaras, på grund av dels brister i de omtvistade besluten, dels den omständigheten att vissa artiklar i de allmänna genomförandebestämmelserna är rättsstridiga. Sökanden gör gällande följande:

I den del det i artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna föreskrivs att det skall tilldelas särskilda prioritetspoäng för vissa ytterliga arbetsuppgifter som utförs i institutionerna intresse utgör bestämmelsen ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, principen om rätten till karriärutveckling och principen om likabehandling.

I den del det i artikel 13.3 i de allmänna genomförandebestämmelserna föreskrivs med avseende på 2005 års befordringsomgång att prioritetspoäng endast skall tilldelas på grundval av tjänstgöringstid i lönegraden, utgör bestämmelsen ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna.

I den del det i artikel 6.2 i de allmänna genomförandebestämmelserna föreskrivs en förmånligare behandling av tjänstemän vid generaldirektoriat eller avdelningar med få anställda, inbegripet medlemmar av kabinetten, utgör bestämmelsen ett åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, principen om rätten till karriärutveckling och principen om likabehandling.

____________