Language of document :

11. augustil 2006 esitatud hagi - Nolin versus komisjon

(Kohtuasi F-91/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Nolin (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada apellatsiooni hindaja 8. aprilli 2006. aasta otsus hageja 2005. aasta hindamise karjääriarengu aruande kohta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et kostja on teinud õigusliku vea, kuna hindaja ei ole maininud tema tegevusega seotud teatud ülesandeid ja teatud olulisi aspekte ning kuna tema karjääriarengu aruanne ei sisalda ühtegi kommentaari nende ülesannete kohta. Selline olukord on tekkinud märkimisväärsete lahknevuste ja puuduste tõttu, mis on võrdsustatavad ilmselgete faktivigadega hageja hindamise jaoks asjakohaste faktide arvestamisel.

Lisaks leiab hageja, et hoolimata kahest muudatusest, mis hindaja tegi oma kommentaarides võrreldes 2003. aasta hindamisega, jätkas ta hageja eelneva aasta aruannet, millega on rikutud personalieeskirjade artiklit 43 puudutavate üldiste rakendussätete artiklit 5, kuna hageja ülesannetesse on tekkinud olulisi muudatusi ning kuna selline jätkamine toimus ilma huvitatud isiku nõusolekuta.

____________