Language of document :

Žaloba podaná dne 11. srpna 2006 - Antas v. Rada

(Věc F-92/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Magdalena Antas (Varšava, Polsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Rady, kterým se zamítá žádost žalobkyně o náhradu škody utrpěné z důvodu opakovaných pochybení, kterých se orgán dopustil;

stanovit účastníkům lhůtu k tomu, aby se mohli dohodnout na spravedlivé náhradě škody utrpěné žalobkyní;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně nastoupila do služby v Generálním sekretariátu Rady jako pomocná zaměstnankyně dne 1. listopadu 2003 a její smlouva skončila dne 31. března 2005. Od 1. ledna 2005, tedy pro tři poslední měsíce jejího pracovního poměru, ji Rada z úřední povinnosti přičlenila k povinnému systému belgického sociálního zabezpečení. Poté Rada informovala žalobkyni o jejím členství v uvedeném systému se zpětnou účinností od jejího nástupu do služby. Žalobkyně nicméně podle svého názoru nemohla z důvodu opoždění svého přičlenění splnit podmínky pro získání belgické podpory v nezaměstnanosti, upravené v královské vyhlášce ze dne 25. listopadu 1991 o úpravě nezaměstnanosti1. Z tohoto důvodu nemohla prokázat, že má dostatečné prostředky k tomu, aby mohla požívat práva pobytu na belgickém území po dobu delší než tři měsíce, v souladu s článkem 7 směrnice 2004/38/ES2. Krom toho ji opožděné přičlenění zbavilo výsady upravené v příloze XII smlouvy o přistoupení Polska k Evropské unii, která by jí umožnila přístup na belgický pracovní trh.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje nejprve porušení článku 70 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců, který stanoví povinnost orgánu přičlenit pomocného zaměstnance k povinnému systému sociálního zabezpečení a převzít platbu sociálních příspěvků zaměstnavatele stanovených platnými právními předpisy.

Dále žalobkyně uplatňuje porušení článků 4 a 8 belgické královské vyhlášky ze dne 5. listopadu 2002, kterou se zavádí okamžité hlášení zaměstnání3.

Konečně žalobkyně uplatňuje porušení povinnosti péče.

____________

1 - Moniteur belge ze dne 31. prosince 1991, s. 29888.

2 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, s. 77).

3 - Moniteur belge ze dne 20. listopadu 2002, s. 51778.