Language of document :

11. augustil 2006 esitatud hagi - Antas versus nõukogu

(Kohtuasi F-92/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Magdalena Antas (Varssavi, Poola) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja nõue kahju hüvitamiseks, mis on tekkinud institutsiooni jätkuvate eksimuste tagajärjel;

määrata pooltele tähtaeg, et võimaldada neil kokku leppida õiglane hüvitis kahju eest, mida hageja on kandnud;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja asus 1. novembril 2003 koosseisuvälise teenistujana nõukogu peasekretariaadi teenistusse ning tema leping lõppes 31. märtsil 2005. Alates 1. jaanuarist 2005 liitis nõukogu hageja tema töösuhte viimaseks kolmeks kuuks omal algatusel Belgia kohustusliku sotsiaalkindlustusskeemiga. Seejärel teavitas nõukogu hagejat tema liitmisest eelnimetatud skeemiga tagasiulatuvalt alates hageja teenistusse asumisest. Sellest hoolimata ei vastanud hageja Belgia töötushüvitise saamiseks vajalikele tingimustele, mis on sätestatud 25. novembri 1991. aasta Belgia kuninga töötust reguleeriva dekreediga1, kuna hageja väitel toimus sotsiaalkindlustusskeemiga liitmine liiga hilja. Seetõttu ei suutnud hageja tõendada, et tal on piisavalt vahendeid selleks, et saada elamisluba Belgia territooriumil kauemaks kui kolmeks kuuks vastavalt direktiivi 2004/38/EÜ artiklile 7.2 Peale selle jättis hiline sotsiaalkindlustusskeemiga liitmine hageja ilma Poola Euroopa Liiduga ühinemislepingu lisas XII ettenähtud soodustusest, mis oleks talle võimaldanud juurdepääsu Belgia tööturule.

Oma hagi toetuseks tugineb hageja kõigepealt muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 70, mis paneb institutsioonile kohustuse liita koosseisuväline teenistuja kohustusliku sotsiaalkindlustusskeemiga ning teha kehtiva seadusega ettenähtud sotsiaalkindlustuste sissemaksed.

Lisaks väidab hageja, et rikutud on 5. novembri 2002. aasta Belgia kuninga dekreedi töösuhtest kohese teavitamise sisseviimise kohta artikleid 4 ja 8.3

Viimaks väidab hageja, et rikutud on hoolitsemiskohustust.

____________

1 - Moniteur belge, 31.12.1991, lk 29888.

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (EÜT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46.)

3 - Moniteur belge, 20.11.2002, lk 51778.