Language of document :

Kanne 11.8.2006 - Magdalena Antas v. neuvosto

(Asia F-92/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Magdalena Antas (Varsova, Puola) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

se neuvoston päätös on kumottava, jolla kantajan vaatimus saada korvausta toimielimen toistuvista virheistä aiheutuneista vahingoista hylättiin

asianosaisille on määrättävä määräaika, jonka kuluessa niiden on sovittava kantajalle aiheutuneen vahingon kohtuullisesta korvauksesta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja aloitti 1.11.2003 neuvoston pääsihteeristössä ylimääräisenä toimihenkilönä ja hänen työsopimuksensa päättyi 31.3.2005. Neuvosto vakuutti hänet viran puolesta Belgian pakollisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 1.1.2005 alkaen eli hänen työsuhteensa kolmen viimeisen kuukauden ajaksi. Tämän jälkeen neuvosto ilmoitti kantajalle, että tämä on vakuutettu mainitussa järjestelmässä takautuvasti alkaen hänen palvelukseen astumisestaan. Kantajan mukaan hän ei kuitenkaan tästä myöhäisestä vakuuttamisesta johtuen täyttänyt niitä Belgian työttömyyskorvauksen saamisen edellytyksiä, joista säädetään työttömyysturvasta 25.11.1991 annetussa Belgian kuninkaan asetuksessa1. Näin ollen hän ei voinut osoittaa, että hänellä oli direktiivin 2004/38/EY2 7 artiklan mukaisesti riittävästi varoja saadakseen oikeuden oleskella yli kolme kuukautta Belgian alueella. Lisäksi myöhäinen vakuuttaminen epäsi häneltä Puolan liittymistä Euroopan unioniin koskevan sopimuksen XII liitteessä taatun oikeuden, jonka mukaan hän olisi päässyt Belgian työmarkkinoille.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ensiksi sen Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 70 artiklan rikkomiseen, jossa toimielimelle säädetään velvollisuus vakuuttaa ylimääräinen toimihenkilö pakollisessa sosiaaliturvajärjestelmässä ja ottaa maksettavakseen voimassa olevan lainsäädännön mukaiset työnantajan sosiaalimaksut.

Lisäksi kantaja vetoaa työpaikan välittömästä ilmoittamisesta 5.11.2002 annetun Belgian kuninkaan asetuksen3 4 ja 8 §:n rikkomiseen.

Lopuksi kantaja vetoaa siihen, että huolenpitovelvollisuutta on loukattu.

____________

1 - Moniteur belge 31.12.1991, s. 29888.

2 - Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY (EUVL L 158, s. 77).

3 - Moniteur belge 20.11.2002, s. 51778.