Language of document :

2006 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Antas prieš Tarybą

(Byla F-92/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Magdalena Antas (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Tarybos sprendimą atmesti ieškovės prašymą atlyginti nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl daugelio šios institucijos klaidų.

Nustatyti šalims terminą susitarti dėl teisingo ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2003 m. lapkričio 1 d. ieškovė įsidarbino Tarybos Generaliniame sekretoriate kaip pagalbinė darbuotoja, o jos darbo sutartis baigėsi 2005 m. kovo 31 dieną. Nuo 2005 m. sausio 1 d., t. y. trims paskutiniesiems jos darbo mėnesiams, Taryba savo iniciatyva apdraudė ieškovę pagal Belgijos privalomo socialinio draudimo sistemą. Paskui Taryba informavo ieškovę, kad šis draudimas įsigaliojo atgaline tvarka, skaičiuojant nuo jos įdarbinimo dienos. Tačiau, ieškovės teigimu, dėl pavėluoto draudimo ji negalėjo tenkinti sąlygų Belgijos bedarbio išmokoms gauti pagal 1991 m. lapkričio 25 d. Belgijos karaliaus dekretą dėl bedarbystės reglamentavimo1. Dėl šios priežasties ji negalėjo įrodyti turinti pakankamai pajamų, kad galėtų pagal Direktyvos 2004/38/EB2 7 straipsnį pasinaudoti teise gyventi Belgijos teritorijoje ilgiau kaip tris mėnesius. Be to, dėl pavėluoto draudimo ji negalėjo pasinaudoti Lenkijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties XII priedu, kuris jai būtų suteikęs teisę patekti į Belgijos darbo rinką.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė pirmiausia nurodo, kad buvo pažeistas Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 70 straipsnis, kuris įpareigoja instituciją apdrausti pagalbinį darbuotoją pagal privalomo socialinio draudimo sistemą ir sumokėti darbdavio socialines įmokas, kurias numato galiojantys teisės aktai.

Be to, ieškovė nurodo, kad buvo pažeisti 2002 m. lapkričio 5 d. Belgijos karaliaus dekreto, įpareigojančio nedelsiant pateikti pranešimą apie įsidarbinimą3, 4 ir 8 straipsniai.

Galiausiai ieškovė nurodo, kad buvo pažeista rūpestingumo pareiga.

____________

1 - "Moniteur belge", 1991 m. gruodžio 31 d., p. 29888.

2 - 2004 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77).

3 - "Moniteur belge", 2002 m. lapkričio 20 d., p. 51778.