Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 11. augustā - Antas pret Padomi

(lieta F-92/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Magdalena Antas, Varšava (Polija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas viņai nodarīti vairāku šīs iestādes pieļautu kļūdu rezultātā;

noteikt lietas dalībniekiem termiņu, kurā tiem jāvienojas par taisnīgu atlīdzību par prasītājai nodarīto kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja sāka strādāt Padomes ģenerālsekretariātā palīgdarbinieces statusā 2003. gada 1. novembrī, un viņas līgums beidzās 2005. gada 31. martā. Kopš 2005. gada 1. janvāra, respektīvi, pēdējos trīs nodarbinātības mēnešos, Padome viņu apdrošināja Beļģijas obligātā sociālā nodrošinājuma sistēmā. Vēlāk Padome viņu informēja par viņas apdrošināšanu minētajā sistēmā ar atpakaļejošu spēku kopš viņas darba sākuma. Tomēr saskaņā ar prasītājas teikto novēlotās apdrošināšanas dēļ viņa vairs neatbilda nosacījumiem, kas Beļģijas bezdarbnieku pabalsta saņemšanai paredzēti 1991. gada 25. novembra Karaliskajā dekrētā par bezdarba regulējumu 1. Šī iemesla dēļ viņa nevarēja pierādīt, ka viņai bija pietiekami līdzekļi, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Beļģijas teritorijā ilgāk par trim mēnešiem saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 2 7. pantu. Turklāt novēlotā apdrošināšana viņai liedza Polijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībai XII pielikuma piemērošanu, kas viņai būtu devis pieeju Beļģijas darba tirgum.

Savas prasības pamatojumā prasītāja vispirms apgalvo, ka ir pārkāpts Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 70. pants, kurā iestādēm ir noteikts pienākums piesaistīt palīgdarbiniekus obligātās sociālās nodrošināšanas shēmai un veikt darba devēja sociālās iemaksas, ko paredz spēkā esošie tiesību akti.

Prasītāja turklāt apgalvo, ka ir pārkāpts Beļģijas 2002. gada 5. novembra Karaliskā dekrēta, ar ko izveidota tūlītēja nodarbinātības deklarācija 3, 4. un 8. pants.

Visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka ir pārkāpts pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

____________

1 - 1991. gada 31. decembra Moniteur belge, 29888. lpp.

2 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 77. lpp.).

3 - 2002. gada 20. novembra Moniteur belge, 51778. lpp.