Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2006 r. - Antas przeciwko Radzie

(Sprawa F-92/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Magdalena Antas (Warszawa, Polska) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Rady oddalającej wniosek skarżącej o odszkodowanie za kolejno popełniane błędy instytucji;

wyznaczenie stronom terminu pozwalającego im dojść do porozumienia w przedmiocie słusznego odszkodowania za szkodę poniesioną przez skarżącą;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca rozpoczęła służbę w Sekretariacie Ogólnym Rady w charakterze członka personelu pomocniczego w dniu 1 listopada 2003 r. i jej umowa zakończyła się w dniu 31 marca 2005 r. Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. Rada z urzędu objęła ją belgijskim obowiązkowym systemem zabezpieczenia społecznego, tj. na 3 ostatnie miesiące jej pracy. Następnie Rada poinformowała skarżącą o objęciu jej tym systemem ze skutkiem wstecznym począwszy od dnia rozpoczęcia przez nią służby. Jednakże według skarżącej z uwagi na zwłokę w objęciu jej tym systemem, nie była w stanie sprostać wymogom dotyczącym uzyskania belgijskiego zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w belgijskim arrêté royal z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie bezrobocia.1 Przez to nie mogła, jak twierdzi, wykazać, że posiada wystarczające środki dla uzyskania prawa pobytu na terytorium Belgii, dłuższego niż 3 miesiące, stosownie do art. 7 dyrektywy 2004/38/WE.2 Ponadto zwłoka w objęciu jej tym systemem miała pozbawić jej możliwości skorzystania z załącznika XII traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, co miało jej otworzyć dostęp do belgijskiego rynku pracy.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi przede wszystkim naruszenie art. 70 warunków zatrudnienia innych pracowników, który zobowiązuje instytucję do objęcia członka personelu pomocniczego obowiązkowym systemem zabezpieczenia społecznego i opłacanie składek należnych od pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Następnie skarżąca podnosi naruszenie art. 4 i 8 belgijskiego arrêté royal z dnia 5 listopada 2002 r. wprowadzającego natychmiastową deklarację zatrudnienia.3

Skarżąca podnosi wreszcie naruszenie obowiązku starannego działania.

____________

1 - Moniteur belge z dnia 31 grudnia 1991 r., str. 29888.

2 - Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

3 - Moniteur belge z dnia 20 listopada 2002 r., str. 51778.