Language of document :

Žaloba podaná 11. augusta 2006 - Antas/Rada

(Vec F-92/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Magdalena Antas (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Rady, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne smerujúca k náhrade škody utrpenej z dôvodu viacerých chýb, ktorých sa dopustila inštitúcia,

stanoviť účastníkom konania lehotu s cieľom umožniť im dohodnúť sa na spravodlivej náhrade ujmy, ktorú utrpela žalobkyňa,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyni vznikol služobný pomer na Generálnom sekretariáte Rady ako pomocný zamestnanec 1. novembra 2003 a platnosť jej zmluvy skončila 31. marca 2005. Od 1. januára 2005 ju Rada z úradnej moci pridružila do povinného režimu belgického sociálneho zabezpečenia pre tri posledné roky zamestnania. Následne Rada oznámila žalobkyni jej pridruženie k tomuto režimu so spätnou účinnosťou od vzniku jej služobného pomeru. Podľa žalobkyne však z dôvodu omeškania jej pridruženia nemohla splniť podmienky prístupu k belgickým dávkam v nezamestnanosti, ustanovenými kráľovským nariadením z 25. novembra 1991, ktorým sa upravujú dávky v nezamestnanosti.1 V dôsledku tejto skutočnosti nemohla predložiť dôkaz o tom, že disponuje dostatočnými zdrojmi, aby mohla získať právo pobytu na belgickom území na viac ako tri mesiace, v súlade s článkom 7 smernice 2004/38/ES2. Okrem iného omeškanie pridruženia ju pripravilo o výhodu vyplývajúcu z prílohy XII zmluvy o pristúpení Poľska k Európskej únii, ktorá jej umožňuje prístup na belgický pracovný trh.

Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa dovoláva najmä porušenia článku 70 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ), ktorý stanovuje povinnosť inštitúcie pridružiť pomocného zamestnanca do povinného režimu sociálneho zabezpečenia a vziať si na starosť platby poistného na sociálne zabezpečenie stanovené platnou právnou úpravou.

Ďalej žalobkyňa uvádza porušenie článku 4 a 8 kráľovského nariadenia z 5. novembra 2002, ktorým sa zavádza povinnosť okamžitého ohlásenia zamestnania.3

Na záver sa žalobkyňa dovoláva porušenia povinnosti starostlivosti.

____________

1 - Belgický monitor z 31. decembra 1991, s. 29888.

2 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

3 - Belgický monitor z 20. novembra 2002, s. 51778.