Language of document :

Tožba, vložena 11. avgusta 2006 - Antas proti Svetu

(Zadeva F-92/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Magdalena Antas (Varšava, Poljska) (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats )

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi za razglasi za nično odločba Sveta, s katero se zavrača zahteva tožeče stranke za plačilo odškodnine zaradi utrpele škode zaradi zaporednih napak institucije;

naj se določi rok v katerem bodo lahko stranke dosegle soglasje o pravični odškodnini za škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka je nastopila delo kot pomožni uslužbenec v Generalnem Sekretariatu Sveta 1. novembra 2003 njegova pogodba pa se je iztekla dne 31. marca 2005. Za zadnje tri mesece njegovega delovnega razmerja, oziroma od 1. januarja 2005, ga je Svet vključil v obvezni sistem socialnega zavarovanja v Belgiji. Na podlagi tega je Svet obvestil tožečo stranko o njeni vključitvi v omenjeni sistem z retroaktivnim učinkom od njenega nastopa dela. Tožeča stranka meni, da zaradi pozne vključitve ni bilo mogoče izpolniti pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelne v Belgiji urejenega s kraljevim odlokom z dne 25. novembra 1991 o ureditvi brezposelnosti1. Tako ni mogla predložiti dokaza o višini zadostnih sredstev potrebna za pridobitev pravice do prebivanja na belgijskem ozemlju za obdobje daljše od treh mesecev, na podlagi člena 7 Direktive 2004/38/ES 2. Med drugim naj bi jo prepozna vključitev onemogočila možnost uveljavljanja pravice dostopa na belgijski trg dela na podlagi Priloge XII Akta o pristopu Poljske k Evropski Uniji.

V podporo svoji tožbi, se tožeča stranka najprej sklicuje na kršitev člena 70 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev na podlagi katerega mora institucija vključiti pomožnega uslužbenca v obvezni sistem socialnega zavarovanja ter pričeti z vplačili socialnih prispevkov predvidenih z veljavnimi predpisi.

Dalje, tožeča stranka zatrjuje kršitev členov 4 in 8 kraljevskega odloka z dne 5. novembra 2002, ki ureja takojšno prijavo novo zaposlene osebe 3.

Končno, se tožeča stranka sklicuje na kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja.

____________

1 - Moniteur belge, 31 decembra 1991, str. 29888.

2 - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, str. 77).

3 - Moniteur belge, 20 novembra 2002, str. 51778.