Language of document :

Talan väckt den 16 augusti 2006 - Dethomas mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-93/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bruno Dethomas (Rabat, Marocko) (ombud: S. Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 januari 2006 genom vilket sökanden fick provanställning som chef för kommissionens delegation i Marocko vid generaldirektoratet för yttre förbindelser, eftersom sökanden placerades i lönegrad A14, löneklass 2, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medan sökanden var tillfälligt anställd i lönegrad A14, löneklass 8, ansökte han om den tjänst som utannonserades i meddelandet om lediga tjänster COM/229/04 för att komma i fråga för tjänsten som chef för kommissionens delegation i Marocko1. Sökandens ansökan bifölls och han provanställdes i lönegrad A14, löneklass 2.

Sökanden har gjort gällande att han enligt artikel 32.2 i tjänsteföreskrifterna skulle ha placerats i lönegrad A14, löneklass 8, eftersom han anställdes i samma lönegrad som tidigare och direkt efter provanställningen. Genom att inte bevilja sökanden den förmån som föreskrivs i denna bestämmelse gjorde kommissionen sig skyldig uppenbart felaktig rättstillämpning.

____________

1 - EUT C 246 A, 5.10.2004, s. 1.