Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 11. augustā - F pret Komisiju

(lieta F-94/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: F, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - J. Van Rossum, S. Orlandi un J.-N. Louis, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt ĢD ADMIN/C "sociālā politika, personāls Luksemburgā, veselība, higiēna" direktores 2006. gada 23. februāra lēmumu, ar ko prasītājs tika pensionēts un viņam piešķirta invaliditātes pensija, kas noteikta atbilstoši Civildienesta noteikumu 78. panta otrajai daļai, ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 1. februāra;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu, kas novērtēta ex aequo et bono EUR 15 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītajs, pamatojot savu prasību, izvirza pamatus, kas ir ļoti līdzīgi pamatiem lietā F-44/06 1, kurā prasību arī ir cēlis prasītājs.

____________

1 - ESOV C 154, 01.07.2006., 25. lpp.