Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2006 r. - F przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: F (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: J. Van Rossum, S. Orlandi i J.-N. Louis, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora DG ADMIN/C "polityka społeczna, personel w Luksemburgu, zdrowie, higiena" z dnia 23 lutego 2006 r. o przeniesieniu skarżącego w stan spoczynku i przyznającej mu rentę inwalidzką ustaloną zgodnie z art. 78 akapit drugi regulaminu pracowniczego, ze skutkiem wstecznym od dnia 1 lutego 2002 r.;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty oszacowanej ex aequo et bono na 15 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi zarzuty bardzo podobne do zarzutów podnoszonych w ramach sprawy F-44/06 1, wniesionej przez niego samego.

____________

1 - Dz. U. UE C 154 z 1.7.2006 r., str. 25.