Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. november 2006 - Chatziioannidou mod Kommissionen

(Sag F-100/05) 1

(Tjenestemænd - pensioner - pensionsrettigheder erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Fællesskaberne - overførsel til fællesskabsordningen - beregning af de pensionsgivende tjenesteår - artikel 11, stk. 2, i vedtægtens bilag VIII - manglende anvendelse af bestemmelser vedrørende konvertering af det overførte beløb som følge af indførelsen af euroen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgien) (ved avocat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse vedrørende overførsel af pensionsrettigheder optjent i Grækenland til Fællesskabets ordning.

Konklusion

De af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber trufne afgørelser af 30. november 2004 og 20. februar 2005 om beregning af sagsøgerens pensionsgivende tjenesteår som følge af overførslen til fællesskabsordningen af den aktuarmæssige modværdi af de pensionsrettigheder, hun havde erhvervet i Grækenland, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 25 (sagen oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-387/05 og henvist til EU-Personaleretten ved kendelse af 15.12.2005).