Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 november 2006 - Chatziioannidou / Commissie

(Zaak F-100/05)1

(Ambtenaren - Pensioenen - Pensioenrechten verkregen vóór indiensttreding bij Gemeenschappen - Overschrijving naar stelsel van Gemeenschappen - Berekening van pensioenjaren - Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij Statuut - Niet-toepassing, wegens invoering van euro, van bepalingen betreffende monetaire omrekening van overgeschreven bedrag)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eleni Chatziioannidou (Oudergem, België) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie betreffende de overschrijving van in Griekenland verkregen pensioenrechten naar het stelsel van de Gemeenschappen.

Dictum

De besluiten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 november 2004 en 20 februari 2005 houdende berekening van verzoeksters pensioenjaren na de overschrijving van de actuariële tegenwaarde van haar in Griekenland verkregen pensioenrechten naar het stelsel van de Gemeenschappen, worden nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2006, blz. 25 (zaak die aanvankelijk was ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nr. T-387/05 en bij beschikking van 15.12.2005 is overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).