Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2006 r. - Chatziioannidou przeciwko Komisji

(Sprawa F-100/05)1

(Urzędnicy - Emerytury - Prawa emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby we Wspólnotach - Przeniesienie do systemu wspólnotowego - Obliczenie lat służby - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Brak stosowania, z uwagi na wprowadzenie euro, przepisów dotyczących zmiany waluty kwoty podlegającej transferowi)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgia) (przedstawiciel: S. A. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i K Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji dotyczącej przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień emerytalnych nabytych w Grecji.

Sentencja wyroku

Decyzje Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 30 listopada 2004 r. i z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie obliczenia lat służby dla potrzeb emerytalnych skarżącej w następstwie przeniesienia do systemu wspólnotowego aktuarialnego ekwiwalentu uprawnień emerytalnych nabytych przez nią w Grecji zostają uchylone.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.01.2006, str. 25 (sprawa pierwotnie zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-387/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)