Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2006 r. - Spee przeciwko Europolowi

(Sprawa F-121/06)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: David Spee (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciel: D. C. Coppens, avocat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Europolu z dnia 5 lipca 2006 r.;

nakazanie Europolowi przyznania skarżącemu dwóch stopni począwszy od dnia 1 listopada 2005 r.;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący kwestionuje decyzję przyznającą mu podwyższenie wynagrodzenia odpowiadające jednemu stopniowi na podstawie art. 29 regulaminu pracowniczego Europolu, podczas gdy jego zdaniem miał prawo do podwyżki odpowiadającej dwóm stopniom.

Podnosi on, że Europol uwzględnił nie tylko ocenę przewidzianą w art. 29 regulaminu pracowniczego Europolu, lecz również ocenę przewidzianą w art. 28 tego regulaminu. Czyniąc w ten sposób, administracja zastosowała ze skutkiem wstecznym dokument z dnia 24 marca 2006 r. zatytułowany "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff" z naruszeniem zasady pewności prawa.

Ponadto skarżący twierdzi, że nawet przy założeniu, że administracja uwzględniła zgodnie z prawem obie oceny, to zastosowana metoda była arytmetycznie niewłaściwa i niekorzystna dla pracownika

____________